Służba bhp – kiedy pracodawca musi ją utworzyć, a kiedy sam może zostać behapowcem?

avatar
Katarzyna Kupczyk
Autor • Redaktor TribePerk
Anna Pietrkiewicz
Anna Pietrkiewicz
Recenzja • Specjalista ds. kadr i płac
6 min czytania
31.08.2023
Aktualizacja: 31.08.2023
Aktualne
post thumbnail
6 min czytania
31.08.2023
Aktualizacja: 31.08.2023
Aktualne

Służba bhp, czyli służba bezpieczeństwa i higieny pracy, jest obowiązkowa dla pracodawców zatrudniających więcej niż 100 pracowników. Niektórzy właściciele średnich firm – zatrudniający do 100 osób – mogą powierzyć wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zajmującemu już inne stanowisko. Z kolei mikro- i mali przedsiębiorcy mogą odgrywać rolę behapowców, o ile spełnią warunki określone w art. 23711 Kodeksu pracy. Wyjaśnimy, co muszą wiedzieć pracodawcy o służbie bhp, zwłaszcza jeśli planują zwiększenie zatrudnienia.

Kiedy pracodawca musi powołać służbę bhp?

Obowiązek powołania służby bhp przez pracodawcę zależy przede wszystkim od liczby pracowników. Chodzi o osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, czyli m.in. umowy o pracę. W limitach podanych w art. 23711 § 1 Kodeksu pracy i § 1 rozporządzeniu w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej: r.s.b.h.p.) nie uwzględnia się osób, z którymi pracodawca zawiera umowy cywilnoprawne, w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło.

Liczba pracownikówObowiązek powołania służby bhpPowierzenie wykonywania zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracyWykonywanie zadań służby bhp przez pracodawcę, który ukończył odpowiednie szkolenie
Do 10 pracownikówNieNieTak
Do 50 pracownikówNieNieTak, o ile jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono maksymalnie 3. kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
Do 100 pracownikówNieTakNie
Więcej niż 100 pracownikówTakNieNie
Do 600 pracownikówTak, musi stworzyć wieloosobową lub jednoosobową komórkę służby bhp. W jednoosobowej powołuje pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracyNieNie
Więcej niż 600 pracownikówTak, musi powołać co najmniej jednego pracownika służby bhp w pełnym wymiarze czasu pracy na każdych 600 pracownikówNieNie

Pamiętaj, że niezależnie od tego, czy pracodawca utworzy służbę bhp, czy podejmie współpracę z zewnętrznym specjalistą, zawsze będzie odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy. Koszty działań, które podejmuje w zakresie bhp, w żaden sposób nie mogą obciążać pracowników.

Zadbamy o szkolenia i rozliczenia Twoich pracowników! 👷‍♂️👷‍♀️

Pełna obsługa kadr i płac w TribePerk zagwarantuje Ci nadzór nad sprawami kadrowo-płacowymi pracowników, w tym nad badaniami i szkoleniami. Zautomatyzowana platforma kadrowo-płacowa, którą Ci udostępnimy, przypomni Ci o terminach, a pracownikom umożliwi zrealizowanie szkolenia bhp online!

 

Sprawdź

Ilu pracowników musi zatrudnić pracodawca w ramach służby bhp?

Na podstawie § 1 ust. 2 r.s.b.h.p. pracodawca może ustalić na własną rękę, ilu pracowników będzie obejmować służba bhp, która składa się z jednoosobowych lub wieloosobowych komórek organizacyjnych.

Określając liczbę behapowców, pracodawca musi wziąć pod uwagę:

 • stan zatrudnienia,
 • warunki pracy w zakładzie,
 • zagrożenia zawodowe związane z tymi warunkami,
 • czynniki uciążliwe w pracy.

Oczywiście swoboda pracodawcy w kształtowaniu służby bhp jest ograniczona.

Ważne

Zgodnie z art. 237(11) § 4 inspektor pracy może nakazać utworzenie służby bhp lub zwiększenie liczby jej pracowników, jeśli uzna to za uzasadnione zagrożeniami zawodowymi. W tym kontekście liczba pracowników zatrudnionych przez pracodawcę będzie drugorzędna.

Zgodnie z § 1 ust. 3 r.s.b.h.p. pracodawca, który zatrudnia ponad 100 pracowników, ale nie więcej niż 600, musi stworzyć jednoosobową bądź wieloosobową komórkę albo zatrudnić pracownika służby bhp w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Duże przedsiębiorstwo, w którym pracuje więcej niż 600 osób, musi zatrudnić co najmniej 1 pracownika służby bhp na pełny etat na każdych 600 pracowników.

Co do zasady, służba bhp podlega bezpośrednio pracodawcy, chyba że jest jednostką organizacyjną. Wtedy behapowcy są przyporządkowani do osoby zarządzającej tą jednostką lub osobie wchodzącej w skład organu zarządzającego, który upoważnił ją do nadzorowania spraw z zakresu bhp.

Minimum 18°C w biurze, a ile maksymalnie?

Przepisy nie określają wprost maksymalnej temperatury w biurze. Niemniej pracodawca jest zobowiązany do przestrzegania rozporządzenia, które opisuje, jak ma zabezpieczyć pomieszczenia pracy przed m.in. niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem.

Sprawdź przepisy dotyczące temperatury w pracy
article_thumbnail

Jakie kryteria musi spełnić pracownik, któremu pracodawca chce powierzyć wykonywanie zadań służby bhp?

Pracodawca, który zatrudnia nie więcej niż 100 pracowników, może zaangażować pracownika zatrudnionego przy innej pracy do pełnienia obowiązków służby bhp. Czy to oznacza, że pracodawca może powołać dowolną osobę z organizacji na behapowca? Oczywiście, że nie.

Zgodnie z § 4 ust. 5 r.s.b.h.p. taki pracownik musi spełnić wymagania przyporządkowane poszczególnym stanowiskom w służbie bhp w § 4 ust. 2 r.s.b.h.p. Niektóre kryteria obowiązują również specjalistę spoza zakładu pracy, którego należy zatrudnić, jeśli żaden pracownik w organizacji nie ma wystarczających kompetencji do wykonywania zadań służby bhp.

Stanowisko w służbie bhpWymagania w w § 4 ust. 2 pkt 1-5 r.s.b.h.p.Dodatkowe uwagi
Inspektor ds. bhpPosiadanie zawodu technika bezpieczeństwa i higieny pracy
Starszy inspektor ds. bhpJedna z dwóch opcji:
1) Posiadanie zawodu technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz minimum 3-letni staży pracy w służbie bhp
2) Wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp
Minimalne wymagania dla pracownika kierującego jednoosobową komórką organizacyjną w służbie bhp
Specjalista ds. bhpCo najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp oraz jedna z dwóch opcji:
1) Wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp
2) Studia podyplomowe w zakresie bhp
Minimalne wymagania dla pracownika kierującego wieloosobową komórką organizacyjną w służbie bhp oraz specjalistów spoza zakładu pracy*
Starszy specjalista ds. bhpCo najmniej 3 lata stażu pracy w służbie bhp oraz jedna z dwóch opcji:
1) Wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp
2) Studia podyplomowe w zakresie bhp
Główny specjalista ds. bhpCo najmniej 5 lat stażu pracy w służbie bhp oraz jedna z dwóch opcji:
1) Wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp
2) Studia podyplomowe w zakresie bhp
*Specjalista spoza zakładu pracy, któremu pracodawca powierzy wykonywanie zadań służby bhp, musi spełnić wymagania określone dla specjalisty ds. bhp lub wykazać co najmniej 5 lat zatrudnienia na stanowisku inspektora pracy w PIP.

Jakie są zadania służby bhp?

Zakres działania służby bhp jest określony w § 2 ust. 1 pkt 1-22 r.s.b.h.p. Oczywiście podstawowym zadaniem jest kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp, szczególnie na stanowiskach, na których pracują m.in. kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, osoby z niepełnosprawnościami czy osoby młodociane. Co istotne, kontroli podlegają także osoby fizyczne, które wykonują pracę w zakładzie pracy lub miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, ale na innej podstawie niż stosunek pracy, np. na umowie zleceniu.

Ważne

Pracodawca nie może obciążać służby bhp zadaniami, które wykraczają poza zakres omówiony w § 2 ust. 1 r.s.b.h.p. Jedynym wyjątkiem jest pracownik zatrudniony jednocześnie przy innej pracy. Jego organizacja i rozkład czasu pracy powinny być tak skonstruowane, aby pozwalać na pełną realizację zadań wymienionych w rozporządzeniu.

Służba bhp musi m.in.:

 • informować pracodawcę o zagrożeniach zawodowych i przedstawiać wnioski, które zmierzają do usunięcia tych zagrożeń,
 • przeprowadzać okresowe analizy stanu bhp (minimum 1 raz w roku) i proponować rozwiązania, dzięki którym można zarówno zapobiec zagrożeniom zdrowia i życia pracowników, jak i poprawić warunki pracy,
 • uczestniczyć w opracowywaniu planów rozwoju firmy (powinny uwzględniać rozwiązania techniczno-organizacyjne poprawiające stan bhp),
 • sporządzać wnioski dotyczące zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
 • brać udział w opracowywaniu przepisów wewnątrzzakładowych, które dotyczą bhp,
 • opiniować instrukcje dotyczące bhp na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • analizować okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz występowania chorób zawodowych u pracowników,
 • gromadzić dokumenty związane z wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi (stwierdzonymi i podejrzewanymi), wynikami badań i pomiarami czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • doradzać w zakresie stosowania przepisów bhp,
 • pomagać w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego,
 • wspierać w doborze najlepszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • współpracować z laboratoriami zajmującymi się badaniami i pomiarami czynników szkodliwych dla zdrowia oraz warunków uciążliwych w środowisku pracy,
 • współdziałać z lekarzem zajmującym się profilaktyczną opieką zdrowotną nad pracownikami, szczególnie przy organizowaniu badań okresowych,
 • popularyzować problematykę bhp oraz ergonomii na terenie zakładu pracy.
Czy pracodawca może skontrolować warunki, w których pracuje pracownik zdalny?

Tak, zgodnie z art. 67(28) § 1 Kodeksu pracy pracodawca może skontrolować osobę pracującą w domu. Niemniej pracodawca musi m.in. uzgodnić termin kontroli z pracownikiem oraz uszanować prywatność jego i domowników.

Sprawdź zasady kontroli pracy zdalnej
article_thumbnail

Jakie są uprawnienia służby bhp?

Jeżeli służba bhp wykryje uchybienia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, musi przekazać osobom kierującym pracownikami zalecenia, na podstawie których powinni usunąć niedopatrzenia stwarzające zagrożenie wypadkowe. Ponadto ma prawo do wskazania pracowników zaniedbujących obowiązki w zakresie bhp i wystąpienia do pracodawcy o zastosowanie kar porządkowych. 

Może również odsunąć od pracy osobę zatrudnioną przy pracy wzbronionej lub taką, która swoim zachowaniem zagraża zarówno własnemu zdrowiu i życiu, jak i innym pracownikom. Jeżeli takie bezpośrednie zagrożenie wystąpi w miejscu wykonywania pracy, służba bhp przekaże pracodawcy wniosek o jej niezwłoczne wstrzymanie. Co ważne, nie musi składać wniosku o np. zatrzymanie pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego, które stwarza zagrożenie. Może niezwłocznie je wyłączyć, nie kontaktując się uprzednio z pracodawcą.

Jakie szkolenie musi przejść pracodawca, który wykonuje zadania służby bhp?

Zgodnie z art. 23711 § 1 pkt 1-2 k.p. pracodawca może wykonywać zadania służby bhp, o ile ma ukończone szkolenie, które jest niezbędne do realizowania tych obowiązków, oraz:

 1. zatrudnia do 10 pracowników, czyli prowadzi mikrofirmę,
 2. zatrudnia do 50 pracowników, czyli prowadzi małą firmę, i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono maksymalnie 3. kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Do tej grupy zaliczają się działalności skoncentrowane na m.in. edukacją, poligrafią, produkcją odzieży, działalnością finansową i ubezpieczeniową czy związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.

Ramowy program szkolenia dla pracodawców, którzy wykonują zadania służby bhp, podaje załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie obejmuje 64 godziny lekcyjne (po 45 minut), w tym 6 godzin ćwiczeń. Zwróć uwagę, że program jest ogólny, ponieważ szczegółowy zależy od charakterystyki działalności poszczególnych pracodawców.

W trakcie szkolenia pracodawca zapoznaje się z m.in.:

 • prawem pracy w zakresie bhp,
 • zasadami ergonomii,
 • oceną zagrożeń i oceną ryzyka związanego z zagrożeniami (np. hałasem, czynnikami chemicznymi, polem elektromagnetycznym),
 • metodami likwidacji lub ograniczania czynników szkodliwych, które oddziałują na pracowników,
 • postępowaniem podczas ustalania przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • sposobami popularyzacji problematyki bhp,
 • metodami i organizacją szkoleń w zakresie bhp,
 • zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Takie szkolenie prowadzi jednostka organizacyjna w rozumieniu § 1a pkt 2 rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp, czyli np. przedsiębiorca prowadzący działalność oświatową na zasadach określonych w ustawie Prawo przedsiębiorców.

Czy służba bhp może prowadzić szkolenia okresowe?

Przeprowadzanie szkoleń okresowych dla pracowników firmy nie jest uwzględnione w zadaniach służby bhp we wspomnianym rozporządzeniu. Jedyne, co podaje § 2 ust. 1 pkt 16 r.s.b.h.p., to obowiązek współpracy z komórkami organizacyjnymi lub osobami w zakresie bhp, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń oraz właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych osób. Co ważne, lista stanowi katalog zamknięty, więc pracodawca nie może jej swobodnie rozszerzać. Niemniej istnieją pewne rozwiązania, które umożliwiają przeprowadzenie szkolenia wewnętrznemu behapowcowi.

Kiedy trzeba kierować pracowników na badania okresowe?

Badania okresowe realizuje się cyklicznie, nie rzadziej niż co 5 lat. Minimalną częstotliwość określają przepisy, natomiast termin kolejnego badania wyznacza lekarz medycyny pracy.

Sprawdź obowiązki pracodawcy związane z badaniami okresowymi
article_thumbnail

Jeżeli obowiązki służby bhp wypełnia pracownik zatrudniony jednocześnie na innym stanowisku, to pracodawca może zorganizować jego pracę tak, aby przeważającą część etatu zajmowały zadania związane ze służbą, a pozostałą – inne kwestie, w tym szkolenia pracowników. Innym dopuszczalnym sposobem jest zawarcie dodatkowej umowy cywilnoprawnej, np. umowy zlecenia, której przedmiotem byłoby przeprowadzenie szkolenia okresowego. Taką umowę można zawrzeć również z pracownikiem, który prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie bhp.

Ważne

Służba bhp również jest objęta obowiązkowymi szkoleniami okresowymi. Ramowe programy szkoleń znajdziesz w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Udostępnij artykuł
Redakcja
main author
Katarzyna Kupczyk
Autor • Redaktor TribePerk
Anna Pietrkiewicz
Anna Pietrkiewicz
Recenzja • Specjalista ds. kadr i płac
TRIBEPERK: PROFESJONALNA OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA
My rozliczamy płace, Ty liczysz korzyści