Temperatura w pracy latem i zimą – jaka jest maksymalna, a jaka minimalna? Obowiązki pracodawcy i prawa pracownika w upalne lub chłodne dni

avatar
Katarzyna Kupczyk
Autor • Redaktor TribePerk
Anna Pietrkiewicz
Anna Pietrkiewicz
Recenzja • Specjalista ds. kadr i płac
4 min czytania
02.08.2023
Aktualizacja: 02.08.2023
Aktualne
post thumbnail
4 min czytania
02.08.2023
Aktualizacja: 02.08.2023
Aktualne

Co do zasady, minimalna temperatura w biurze, niezależnie od pory roku, nie powinna spaść poniżej 18°C. Niestety, kwestia wysokiej temperatury w pomieszczeniu biurowym nie jest tak prosta do wyjaśnienia, bo przepisy nie podają wprost maksymalnej wartości. Niemniej określają obowiązki pracodawców w chłodne i upalne dni. Wyjaśniamy, kiedy pracodawca musi dostarczyć pracownikom gorące lub zimne napoje, a nawet zapewnić klimatyzowane pomieszczenie do wypoczynku. Czy pracownik może odmówić pracy, kiedy jest gorąco?

Temperatura w biurze i na zewnątrz a prawo pracy

Minimalną temperaturę w pomieszczeniach biurowych i na zewnątrz określa nie Kodeks pracy, tylko rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej: rozporządzenie w sprawie bhp). Przepisy nie podają maksymalnej temperatury w miejscu pracy, aczkolwiek określają, czego powinien dopilnować pracodawca, aby pracownicy nie byli narażeni na upał.

Upały a krótsza praca lub częstsze przerwy

O ile napoje chłodzące czy klimatyzowane pomieszczenie pracy należą do obowiązków pracodawcy w niektórych przypadkach, o tyle skrócenie czasu pracy czy dodatkowe przerwy, tzw. regeneracyjne, w związku z upałami to rozwiązania, które zależą wyłącznie od dobrej woli zatrudniającego.

Maksymalna temperatura w biurze i na zewnątrz – warunki pracy w upał

Brak sprecyzowanych „widełek” temperaturowych w rozporządzeniu w sprawie bhp nie oznacza, że pracodawcy mogą zezwalać na pracę w skrajnie wysokiej temperaturze w biurze, która stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników.

§ 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie bhp stanowi, że pracodawca musi zapewnić w pomieszczeniach pracy oświetlenie naturalne i sztuczne oraz odpowiednią temperaturę (brzmi enigmatycznie, ale rozwinęliśmy tę kwestię w dalszej części poradnika). Ten sam przepis zobowiązuje pracodawcę do zabezpieczenia pomieszczenia pracy przed niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem, np. za pomocą rolet w oknach czy przenośnych wentylatorów podłogowych.

Z kolei § 45 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia nakazuje pracodawcom usytuowanie i zorganizowanie stanowisk pracy na zewnątrz pomieszczeń tak, aby pracownicy byli chronieni przed zagrożeniami związanymi z warunkami atmosferycznymi, w tym niską lub wysoką temperaturą.

Ważne

Jeśli pracodawca zdecyduje się na montaż klimatyzacji lub wentylacji, musi pamiętać, że według § 35 ust. 2 rozporządzenia w sprawie bhp oba rozwiązania nie mogą wywoływać przeciągów, przegrzewania lub wyziębienia pomieszczeń pracy. Co więcej, strumień powietrza, który wydobywa się z wentylacji nawiewnej, nie może kierować się bezpośrednio na stanowisko pracy.

Nawiasem mówiąc, klimatyzacja nie jest obowiązkowa we wszystkich pomieszczeniach pracy. Zgodnie z § 38 ust. 2 rozporządzenia w sprawie bhp klimatyzowane muszą być pomieszczenia do wypoczynku pracowników wykonujących pracę w pomieszczeniach, w których stale utrzymuje się temperatura powyżej 30°C ze względu na procesy technologiczne. Przepisy nie zobowiązują pracodawców do wyposażenia w klimatyzację pomieszczeń, w których panuje więcej niż 30°C.

Wyjątek dla pracowników młodocianych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac zawiera załącznik, w którym określono, czym nie mogą się zajmować pracownicy młodociani. Jedną z zakazanych prac jest wykonywana w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30°C, a wilgotność względna powietrza – 65%. Niedopuszczalne są także prace w warunkach bezpośredniego oddziaływania źródła promieniowania, np. przy obsłudze pieców piekarniczych.

Obowiązek zapewnienia bezpłatnych napojów

§ 112 rozporządzenia w sprawie bhp stanowi, że pracodawca musi zapewnić wodę zdatną od picia lub inne napoje wszystkim pracownikom. Tym, których zatrudnił na stałe lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych, należy się i woda, i inne napoje. Ich ilość, rodzaj i temperatura muszą być dostosowane do warunków pracy oraz potrzeb pracowników.

Jakie warunki pracy są szczególnie uciążliwe?

Wykaz prac w szczególnych warunkach znajdziesz w załączniku nr 1 do ustawy o emeryturach pomostowych. Lista zawiera 40 rodzajów prac, w tym m.in. prace w pomieszczeniach, w których technologia wymaga temperatury powietrza poniżej 0°C.

Co istotne, szczegółowe zasady zaopatrzenia pracowników w napoje podają odrębne przepisy – rozporządzenie w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Do tego źródła odnosi się również art. 232 Kodeksu pracy. Według niego pracodawca musi zapewnić pracownikom zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych bezpłatne posiłki i napoje.

Ważne

§ 4 ust. 1 pkt 1-5 rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów określa różne grupy pracowników, którym należy się takie wsparcie, w tym pracujących fizycznie i wydatkujących pewną ilość kalorii w ciągu zmiany. Niemniej w tym poradniku skupiamy się wyłącznie na tych grupach, które są narażone na niską lub wysoką temperaturę. Pamiętaj, że wskaźnik obciążenia termicznego (WBGT) wymieniony w rozporządzeniu nie jest równoznaczny z temperaturą otoczenia!

Jeżeli pracownicy:

  • wykonują pracę na otwartej przestrzeni, a temperatura otoczenia wynosi mniej niż 10°C lub więcej niż 25°C,
  • zajmują stanowiska, na których temperatura wywołana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C,

to pracodawca musi zapewnić im napoje – zimne lub gorące w zależności od warunków. Powinny być dostępne w nielimitowanej ilości przez całą zmianę.

Odmowa wykonywania pracy przez pracownika wskutek upału

Jeżeli pracownik uzna, że warunki pracy w upale zagrażają jego zdrowiu i życiu, a na dodatek pracodawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków (np. nie dostarczył zimnych napojów lub nie zapewnił klimatyzowanego pomieszczenia do wypoczynku), może odmówić pracy. Oczywiście musi o tym powiadomić przełożonego, np. lidera zespołu, i wyjaśnić, dlaczego uważa wykonywanie pracy za niemożliwe. Co więcej, zachowuje prawo do wynagrodzenia za ten okres.

To nie wszystko – osoba zatrudniona ma prawo również do zgłoszenia sytuacji do Państwowej Inspekcji Pracy, zwłaszcza jeśli pracodawca notorycznie zaniedbuje bhp. Niemniej pracownik musi pamiętać, że jeśli odmówi pracy w upalny dzień, co okaże się jednak nieuzasadnione, pracodawca może wyciągnąć konsekwencje – np. nałożyć karę porządkową.

Czy pracownik może odmówić pracy w upale, mimo że pracodawca przestrzega przepisów?

Co do zasady, pracodawca realizuje obowiązki wynikające z przepisów o bhp, więc pracownik nie powinien odmawiać pracy, powołując się wyłącznie na wysoką temperaturę danego dnia. Niemniej art. 210 § 4 Kodeksu pracy dopuszcza sytuację, w której pracownik wstrzymuje się od pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej, bo jego stan sprawia, że nie może jej bezpiecznie wykonywać i stwarza zagrożenie dla innych osób. Każdy przypadek trzeba rozpatrywać indywidualnie, np. osoby chorej na nadciśnienie, kobiety w ciąży czy pracownika z astmą.

Dzięki badaniom medycyny sprawdzisz, czy pracownik nie ma przeciwwskazań do wykonywania dotychczasowej pracy.

Pracownicy biurowi muszą poddawać się badaniom okresowym – nie rzadziej niż co 5 lat. Lekarz medycyny pracy może zalecić częstsze badania ze względu na warunki panujące na danym stanowisku.

Sprawdź, kiedy musisz wysłać pracownika na badania okresowe
article_thumbnail

Czy pracownik, który źle znosi upały w trakcie dojazdu do pracy, może złożyć wniosek o pracę zdalną?

Zdarza się, że ze względu na stan zdrowia pracownik czuje się fatalnie podczas upałów w drodze do pracy, spędzając ten czas np. w zatłoczonej komunikacji miejskiej. W takiej sytuacji osoba zatrudniona może złożyć wniosek o pracę zdalną.

To, czy otrzyma pozytywną, czy negatywną odpowiedź, zależy przede wszystkim od:

  • Rodzaju pracy zdalnej wdrożonej przez pracodawcę – całkowitej, częściowej (hybrydowej) i okazjonalnej (sporadycznej, maksymalnie 24 dni w roku). W pierwszym przypadku nie byłoby w ogóle problemu. Jeżeli pracodawca dopuszcza pracę hybrydową, czyli częściowo w biurze i częściowo w domu, mógłby się zgodzić na dodatkowe dni home office w najbardziej upalne dni. W przypadku pracy okazjonalnej pracownik mógłby wykorzystać nie więcej niż 24 dni home office latem – to limit obowiązujący w całym roku kalendarzowym.
  • Przynależności pracownika do grupy określonej w art. 6719 § 6 Kodeksu pracypracodawca nie może odmówić pracy zdalnej niektórym osobom zatrudnionym, np. wychowującym dziecko do 4. roku życia, chyba że argumentem przeciw jest organizacja pracy lub jej rodzaj.

Minimalna temperatura w miejscu pracy – warunki w zimie

Zgodnie z § 30 rozporządzenia w sprawie bhp minimalna temperatura w pomieszczeniach pracy to 14°C, z wyjątkiem pomieszczeń biurowych i takich, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna. W tych przypadkach temperatura nie może spaść poniżej 18°C.

Ponadto § 31 rozporządzenia doprecyzowuje, że pomieszczenia i stanowiska pracy powinny być chronione przed napływem chłodnego powietrza z zewnątrz. Jeżeli temperatura poniżej 14°C jest uzasadniona względami technologicznymi, np. warunkami optymalnymi dla procesu produkcyjnego, to można taką utrzymywać.

Wyjątek dla pracowników młodocianych

Wspomniane rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym podaje, że takie osoby nie mogą pracować, kiedy temperatura otoczenia spada poniżej 14°C. Co ważne, od 30 września 2023 roku będzie obowiązywać nowy wykaz prac wzbronionych młodocianym, który zredukuje minimalną temperaturę – do 10°C.

Państwowa Inspekcja Pracy, powołując się na Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, podała, że komfortowa temperatura otoczenia wynosi:

  • od 20°C do 22,8°C w przypadku lekkiej pracy w pozycji siedzącej zimą,
  • 18,3°C dla pracy średniociężkiej,
  • 15,5°C dla pracy bardzo ciężkiej.

Pomieszczenia do ogrzewania się pracowników

§ 44 ust. 1 rozporządzenia w sprawie bhp dotyczy pracowników, którzy wykonują pracę w nieogrzewanych pomieszczeniach lub na otwartej przestrzeni.

Pracodawca musi zapewnić tym osobom pomieszczenie, w którym mogą się schronić przed opadami atmosferycznymi, ogrzać się i zmienić odzież. W takim pomieszczeniu musi panować co najmniej 16°C. Za minimalną powierzchnię przyjmuje się 8 m2, aczkolwiek na każdego pracownika najliczniejszej zmiany powinno przypadać co najmniej 0,1 m2, więc metraż może okazać się większy.

Jeśli takie rozwiązanie nie jest możliwe ze względu na rodzaj prac w okresie zimowym, pracownicy powinni mieć dostęp do innych źródeł ciepła w pobliżu miejsca pracy.

Kara dla pracodawcy nieprzestrzegającego przepisów dotyczących pracy w chłodzie i upale

Art. 283 § 1 Kodeksu pracy stanowi, że ten, który:

  • jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy lub
  • kieruje pracownikami lub innymi osobami fizycznymi,

nie przestrzegając przepisów lub zasad bhp, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Udostępnij artykuł
Redakcja
main author
Katarzyna Kupczyk
Autor • Redaktor TribePerk
Anna Pietrkiewicz
Anna Pietrkiewicz
Recenzja • Specjalista ds. kadr i płac
TRIBEPERK: PROFESJONALNA OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA
My rozliczamy płace, Ty liczysz korzyści