Aneks do umowy o pracę – kiedy trzeba podpisać?

avatar
Katarzyna Kupczyk
Autor • Redaktor TribePerk
Anna Pietrkiewicz
Anna Pietrkiewicz
Recenzja • Specjalista ds. kadr i płac
4 min czytania
24.08.2023
Aktualizacja: 24.08.2023
Aktualne
post thumbnail
4 min czytania
24.08.2023
Aktualizacja: 24.08.2023
Aktualne

Pracodawca i pracownik mogą zainicjować zmiany w umowie o pracę zawartej na dowolny okres – i na czas określony, i nieokreślony. Jeżeli strony stosunku pracy chcą zmodyfikować kluczowe postanowienia, np. wynagrodzenie zasadnicze, zakres obowiązków czy zajmowane stanowisko, muszą podpisać aneks do umowy, który ma charakter porozumienia stron. Co do zasady, aneks wprowadza zmiany korzystne dla osoby zatrudnionej. Wyjaśniamy, co powinien zawierać uniwersalny wzór aneksu. Czy zawsze jest obowiązkowy?

Czym jest aneks do umowy o pracę?

Aneks, nazywany porozumieniem zmieniającym na gruncie potocznym, pozwala na zmianę warunków dotychczasowej umowy o pracę, bez konieczności podpisywania nowej. Za pomocą aneksu można zmodyfikować m.in. stanowisko, wynagrodzenie, zakres obowiązków czy wymiar czasu pracy.

Ważne

O ile strony umowy o pracę mogą dowolnie modyfikować jej postanowienia, o tyle ograniczają je przepisy, m.in. o zgodności postanowień umów z prawem, zakazie dyskryminacji czy zasadzie równego traktowania. Art. 18 § 1 k.p. stanowi, że postanowienia umów oraz innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika w porównaniu z prawem pracy.

Zmiana stanowiska

Nie każda zmiana stanowiska wymusza zawarcie aneksu do umowy o pracę.

Jeśli modyfikacja jest kosmetyczna i nie pociąga za sobą zmiany wynagrodzenia, zakresu obowiązków czy „prestiżu” związanego z zajmowaniem danego stanowiska, to pracodawca może ją wdrożyć jednostronnie, czyli bez zgody pracownika. Takim przypadkiem jest np. zmiana nazwy stanowiska z „asystenta działu HR” na „pracownika ds. wsparcia działu HR” czy „HR Assistant”.

Gdyby jednak pracowniczka zajmująca stanowisko „asystentki ds. rekrutacji” miała zostać „asystentką ds. kadr i płac”, musiałaby podpisać aneks do umowy, ponieważ doszłoby do znaczącej zmiany obowiązków. Ponadto osoba pracująca jako „młodszy specjalista ds. HR” mogłaby odrzucić aneks, który zmieniałby stanowisko na „pracownik administracyjno-biurowy”. Sprzeciw uargumentowałaby tym, że to zbyt ogólne określenie, które nie jest adekwatne do ambitniejszych obowiązków i wygląda gorzej w CV.

Wspieramy pracodawców we wszystkich aspektach zatrudniania! 💪

Pełna obsługa kadr i płac Twojej firmy w TribePerk zagwarantuje Ci ekspercki nadzór nad całym cyklem życia pracownika w organizacji. Co więcej, pomożemy Ci wdrożyć elektroniczny obieg dokumentów dzięki zautomatyzowanej platformie kadrowo-płacowej online, która zastąpi Ci dotychczasowe, niekompatybilne rozwiązania.

Zobacz

Zmiana wynagrodzenia minimalnego

Wynagrodzenie minimalne wzrosło dwukrotnie w 2023 roku – 1 stycznia do 3490 zł brutto i 1 lipca do 3600 zł brutto. Zapowiadane podwyżki najniższej krajowej w kolejnym roku prawdopodobnie wywindują ją do 4242 zł brutto od 1 stycznia 2024 roku i do 4300 zł brutto od 1 lipca 2024 roku. To, czy pracodawca będzie musiał podpisać aneks do umowy o pracę z osobą zarabiającą wynagrodzenie minimalne, zależy od sformułowania umowie.

 1. Tak, jeśli umowa o pracę podaje wynagrodzenie kwotowo, np. 4000 zł brutto.
 2. Nie, jeśli umowa o pracę podaje, że wynagrodzenie brutto jest równe wynagrodzeniu minimalnemu obowiązującemu w danym roku. Pracodawca może odwołać się do rozporządzenia w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Listy płac w arkuszach kalkulacyjnych to Twoja codzienność?

Niezależnie od tego, czy obliczasz wynagrodzenia w Excelu, czy dostajesz listy płac w e-mailach od biura rachunkowego, zaskoczysz się, jak wiele ułatwia i przyspiesza automatyzacja kadr i płac.

Sprawdź, jak zautomatyzować naliczanie wynagrodzeń
article_thumbnail

Zmiana etatu

Aneks do umowy o pracę może zwiększyć lub zmniejszyć etat. W obu przypadkach pracodawca musi pamiętać o kwestiach związanych z wymiarem czasu pracy, np. określeniu urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym.

Jeżeli pracownik pełnoetatowy zostanie niepełnoetatowym, to aneks do umowy o pracę powinien stanowić, po ilu godzinach pracy powyżej wymiaru czasu pracy osoba zatrudniona otrzyma dodatek za godziny nadliczbowe. Kiedy zabraknie takiego postanowienia, to pracownik niepełnoetatowy, który pracuje 4 godziny dziennie, otrzyma dodatek za nadgodziny dopiero po przekroczeniu 8 godzin pracy, czyli dobowej normy czasu pracy dla pełnoetatowca.

Wypowiedzenie umowy o pracę

Niezależnie od powodu, który stoi za chęcią zmiany warunków rozwiązania umowy o pracę przez pracownika lub pracodawcę, nie można stworzyć aneksu do wypowiedzenia, który np. wyznaczyłby inny termin zakończenia stosunku pracy. O ile skrócenie bądź wydłużenie okresu wypowiedzenia jest możliwe w pewnych okolicznościach, o tyle w takiej sytuacji pozostaje wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę i ewentualne rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron.

Czy wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę wymaga zgody pracodawcy lub pracownika?

To, czy jest możliwe jednostronne wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę, zależy zarówno od strony, która złożyła oświadczenie, jak i od tego, czy dokument dotarł do odbiorcy.

Pobierz darmowy wzór wycofania wypowiedzenia i zobacz, jak je anulować
article_thumbnail

Przedłużenie umowy o pracę zawartej na czas określony

Umowy o pracę na czas określony są limitowane czasowo i ilościowo. Limit czasowy zakłada, że łączny okres wszystkich umów terminowych, z wyłączeniem umów na okres próbny, nie może przekraczać 33 miesięcy. Według limitu ilościowego te same strony, czyli pracodawca i pracownik, mogą podpisać nie więcej niż 3 umowy o pracę na czas określony.

Załóżmy, że zbliża się ostatni dzień obowiązywania drugiej takiej umowy. Łączny okres obowiązywania pierwszej i drugiej umowy wynosi 24 miesiące. Kolejna umowa terminowa mogłaby obowiązywać przez maksymalnie 9 miesięcy. Gdyby pracodawca zaproponował pracownikowi aneks przedłużający drugą umowę o pracę na czas określony, to w praktyce mielibyśmy do czynienia z zawarciem trzeciej umowy, która obowiązywałaby od dnia następującego po dniu rozwiązania poprzedniej. Tak stanowi art. 251 § 2 k.p.

Ważne

Kiedy okres zatrudnienia przekroczy 33 miesiące lub strony podpiszą czwartą umowę o pracę na czas określony, to należy uznać, że pracownik jest zatrudniony na czas nieokreślony. Tej sytuacji dotyczy art. 25(1) § 3 k.p.

Kto może zainicjować podpisanie aneksu do umowy o pracę?

Zarówno pracodawca, jak i pracownik może zaproponować zmiany warunków zatrudnienia, które będą wymagały podpisania aneksu do umowy o pracę (lub nowej umowy w przypadku kończącej się umowy na czas określony, w tym umowy na okres próbny). Co istotne, nowelizacja Kodeksu pracy z 26 kwietnia 2023 roku dała pracownikom nowe uprawnienia na tym polu.

Na podstawie art. 293 k.p. pracownik może złożyć wniosek o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy. Zgodnie z art. 293 § 1 k.p. takie rozwiązanie przysługuje osobom, które są zatrudnione przez co najmniej 6 miesięcy u danego pracodawcy, z wyjątkiem osób zatrudnionych na podstawie umów na okres próbny. W elektronicznym lub papierowym wniosku można uwzględnić np. prośbę o zmianę etatu z niepełnego na pełny.

Według art. 293 § 1 k.p. pracodawca powinien, w miarę możliwości, uwzględnić taki wniosek. Udzielając odpowiedzi tą samą drogą – elektroniczną lub papierową – musi wziąć pod uwagę potrzeby obu stron. Ma 1 miesiąc od dnia otrzymania wniosku na ustosunkowanie się do niego. Jeżeli odmówi pracownikowi, musi podać przyczynę.

W przypadku przyjęcia wniosku pracownika strony podpiszą aneks do umowy o pracę lub nową umowę.

Forma i treść aneksu do umowy o pracę

Zgodnie z art. 29 § 4 k.p. zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej. Niezależnie od celu, w którym strony podpiszą aneks do umowy o pracę, wzór powinien zawierać:

 • miejscowość i datę podpisania aneksu,
 • dane pracownika i pracodawcy,
 • numer aneksu (strony jednej umowy o pracę, zwłaszcza na czas nieokreślony, mogą podpisać wiele aneksów, więc lepiej je numerować),
 • identyfikację umowy o pracę, której dotyczy aneks, np. numer i datę zawarcia,
 • zmienione postanowienia umowy o pracę,
 • termin, od którego zaczynają obowiązywać nowe warunki, lub okres obowiązywania w przypadku warunków tymczasowych,
 • klauzulę o obowiązywaniu pozostałych warunków umowy bez zmian,
 • podpisy obu stron umowy.
Czy można podpisać aneks do umowy o pracę z datą wsteczną?

Nie można sfałszować ani daty podpisania aneksu, ani daty, od której obowiązują nowe warunki umowy o pracę. Jeśli jedna ze stron zaproponuje podpisanie aneksu podczas usprawiedliwionej nieobecności pracownika, to albo podpiszą porozumienie na odległość (np. za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych), albo poczekają, aż osoba zatrudniona wróci do pracy. Niemniej strony umowy o pracę mogą stworzyć aneks z datą późniejszą od daty obowiązywania zmian, np. podpisać dokument z datą 23.08.2023, który opisuje zmiany obowiązujące od 1.07.2023.

Co się stanie, jeśli pracownik nie podpisze aneksu do umowy o pracę?

Pracownik, który odmówi podpisania aneksu do umowy o pracę, nie ściągnie na siebie żadnych negatywnych konsekwencji. Jak wspomnieliśmy, ten dokument ma charakter porozumienia, czyli obustronnego oświadczenia woli. To oznacza, że zmiana postanowień umowy o pracę na podstawie aneksu wymaga zgody obu stron stosunku pracy. Nikt nie może zmusić pracownika do podpisania aneksu, szczególnie niekorzystnego. Nie ma znaczenia, czy przyczyny zmian na gorsze leżą po stronie osoby zatrudnionej (np. braku umiejętności w efektywnym zarządzaniu zespołem), czy pracodawcy (np. rozwiązanie umowy z kontrahentem i spadek przychodów).

Na ile sposobów pracownik może rozwiązać umowę o pracę?

Twój pracownik może zaproponować Ci podpisanie porozumienia stron lub złożyć wypowiedzenie – z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub ze skutkiem natychmiastowym.

Sprawdź, co musi wiedzieć pracodawca o rozwiązaniu umowy przez pracownika
article_thumbnail

Co ważne, odrzucenie aneksu przez pracownika nie wyczerpuje rozwiązań dostępnych dla pracodawcy. Załóżmy, że aneks zawierał niekorzystne postanowienia, np.:

 • przeniesienie pracownika na stałe na niższe stanowisko w strukturze,
 • ograniczenie obowiązków o zadania związane z zarządzaniem zespołem,
 • obniżenie wynagrodzenia zasadniczego.

Pracownik, który po wdrożeniu aneksu miał podlegać pod nowo zatrudnionego managera, odmówił podpisania dokumentu. W tej sytuacji pracodawca wręczył mu wypowiedzenie zmieniające, czyli wypowiedzenie warunków pracy i płacy. Zgodnie z art. 42 § 3 k.p. odmowa przyjęcia zaproponowanych warunków przez pracownika skutkuje rozwiązaniem umowy o pracę z upływem okresu wypowiedzenia. Co prawda głównym celem wypowiedzenia zmieniającego jest zmodyfikowanie postanowień umowy, ale wtórnym – zakończenie stosunku pracy z osobą, która odrzuci nowe warunki, najczęściej niekorzystne.

Udostępnij artykuł
Redakcja
main author
Katarzyna Kupczyk
Autor • Redaktor TribePerk
Anna Pietrkiewicz
Anna Pietrkiewicz
Recenzja • Specjalista ds. kadr i płac
TRIBEPERK: PROFESJONALNA OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA
My rozliczamy płace, Ty liczysz korzyści