Wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę lub pracownika – czy to możliwe?

avatar
Katarzyna Kupczyk
Autor • Redaktor TribePerk
Anna Pietrkiewicz
Anna Pietrkiewicz
Recenzja • Specjalista ds. kadr i płac
4 min czytania
24.05.2023
Aktualizacja: 05.07.2023
Aktualne
post thumbnail
4 min czytania
24.05.2023
Aktualizacja: 05.07.2023
Aktualne

Wyobraź sobie, że rozwiązujesz umowę z pracownikiem, planując zatrudnić kompetentniejszego specjalistę. Niestety, już po przekazaniu wypowiedzenia dostajesz e-maila od kandydata. Zrezygnował z zatrudnienia, bo otrzymał lepszą ofertę, której nie przebijesz. I odwrotnieto Twój pracownik złożył wypowiedzenie umowy. Po dwóch tygodniach mówi, że jednak wolałby zostać w firmie. Planował się przeprowadzić do innego miasta, ale to się jednak nie wydarzy. Czy w takich przypadkach można wycofać wypowiedzenie umowy o pracę? Jeśli podpiszecie porozumienie, czy możecie je anulować?

Wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę w Kodeksie pracy

O ile Kodeks pracy umożliwia skrócenie lub wydłużenie okresu wypowiedzenia, o tyle nie zawiera przepisów, które regulowałyby, kiedy strony umowy o pracę mogą anulować wypowiedzenie (jednostronne oświadczenie woli – nie wymaga zgody drugiej strony) lub porozumienie (obustronne oświadczenie woli – wymaga zgody dwóch stron).

Zgodnie z art. 300 Kodeksu pracy w sprawach, których nie normują przepisy prawa pracy, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, chyba że są sprzeczne z zasadami prawa pracy.

Wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę

Skoro wypowiedzenie umowy jest jednostronnym oświadczeniem woli, trzeba wziąć pod uwagę art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego. Ten przepis stanowi, że oświadczenie woli, które składa się innej osobie, uznaje się za złożone, kiedy odbiorca może zapoznać się z jego treścią. Co więcej, można je wycofać. Sęk w tym, że jednostronne odwołanie oświadczenia jest skuteczne, kiedy dojdzie do odbiorcy jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.

Jednostronne cofnięcie wypowiedzenia, czyli bez zgody drugiej strony, zdarza się rzadko, bo pracodawca musi złożyć oświadczenie o anulowaniu rozwiązania umowy w chwili, w której odbiorca zapoznaje się z wypowiedzeniem, lub zanim zdąży je przeczytać. Jeśli pracownik zapozna się z wypowiedzeniem złożonym przez pracodawcę, można je wycofać w dowolnym momencie, ale wyłącznie za zgodą pracownika. W uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 listopada 1989 roku (sygn. akt II SA 1177/89) możemy przeczytać, że:

Wprawdzie wypowiedzenie stosunku pracy jest jednostronną czynnością prawną, ale z chwilą złożenia wywiera skutek prawny dla obu stron. Cofnięcie wypowiedzenia jest zatem skuteczne tylko pod warunkiem zgody drugiego podmiotu stosunku pracy (…).

👉 Usługi kadrowe dla Twojej firmy w TribePerk zapewnią Ci eksperckie wsparcie w całym cyklu życia pracownika – od zatrudnienia, przez naliczanie wynagrodzeń i zarządzanie nieobecnościami, po rozwiązanie umowy. Ponadto zyskasz dostęp do zautomatyzowanej platformy kadrowo-płacowej online, za pomocą której Twoi pracownicy będą raportować godziny pracy, składać wnioski urlopowe czy samodzielnie sprawdzać paski płacowe.

Panel umów na platformie kadrowo-placowej TribePerk
Panel umów na platformie kadrowo-płacowej TribePerk umożliwia wygodne zarządzanie umowami z pracownikami, umowami cywilnoprawnymi z podwykonawcami czy kontraktami z freelancerami (umowami B2B).

Przykład nr 1 – jednostronne wycofanie wypowiedzenia

Pracodawca postanowił rozwiązać umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia z przedstawicielem handlowym, który nie realizował celów sprzedażowych od kilku miesięcy. Oświadczenie trafiło do działu kadrowo-płacowego, ponieważ okazało się, że pracownik spotykał się z klientami poza biurem i szkolił nowo zatrudnioną osobę w innym oddziale firmy, a pracodawca chciał z nim porozmawiać osobiście. Kolejnego dnia okazało się, że pracownikowi udało się zawrzeć kluczowe kontrakty, które podreperowały niezrealizowane dotychczas cele. Pracodawca zdecydował, że anuluje wypowiedzenie. Dokument nie trafił do pracownika, więc możliwe było jednostronne cofnięcie oświadczenia woli pracodawcy.

Przykład nr 2 – wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę za zgodą pracownika

Pracodawca rozwiązał umowę o pracę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ponieważ klienci, których obsługiwał zwalniany pracownik, nie przedłużyli kontraktów. W chwili zwolnienia pracodawca nie mógł mu zapewnić innych projektów bądź zmiany zakresu obowiązków. Po dwóch tygodniach okazało się, że firma rozpocznie długofalową współpracę z innym klientem. W jego obsłudze idealnie sprawdziłby się zwolniony pracownik. Nie znalazł jeszcze innej pracy, więc zgodził się, aby szef wycofał wypowiedzenie.

Anulowanie rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia przez pracodawcę

Pracownik, który zgodzi się, aby pracodawca anulował rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, przysługuje wynagrodzenie za nieprzepracowany okres, ale nie na podstawie art. 57 § 1 k.p., tylko art. 81 k.p., czyli wynagrodzenie postojowe. Takie stanowisko podaje wyrok Sądu Najwyższego z 28 marca 2002 roku (sygn. akt I PKN 55/01).

Jeśli pracownik uważa, że pracodawca, który rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia, naruszył przepisy, może odwołać się do sądu pracy. Ten zadecyduje, czy pracownikowi należy się odszkodowanie, czy przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach.

Wycofanie wypowiedzenia przez pracownika

Pracownika, który chce wycofać złożone wypowiedzenie, dotyczy ten sam przepis, co pracodawcę, czyli art. 61 Kodeksu cywilnego. Osoba, która zamierzała się zwolnić, może jednostronnie anulować wypowiedzenie, zanim pracodawca je otrzyma lub w tym samym momencie. W przeciwnym razie pracodawca będzie musiał się zgodzić na wycofanie oświadczenia pracownika, który się rozmyślił. Jeśli odmówi, umowa rozwiąże się na koniec obowiązującego okresu wypowiedzenia. Co do zasady, pracownik nie musi uargumentować, dlaczego jednak nie chce odejść z firmy. Niemniej uzasadnienie może przekonać pracodawcę do zgody na wycofanie wypowiedzenia.

Przykład

Pracownik rozwiązał umowę o pracę na czas określony z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W tym czasie chciał się przygotować do przeprowadzki do innego miasta. Zrezygnował z satysfakcjonującej go pracy, bo nie mógł jej wykonywać zdalnie, a firma nie miała oddziału w jego przyszłej lokalizacji. Niestety, kumulacja problemów prywatnych sprawiła, że niespełna 3 tygodniach od złożenia wypowiedzenia miesiąca plany legły w gruzach. Pracownik zdecydował się wycofać wypowiedzenie. Wyjaśnił pracodawcy, że motywacją nie była zmiana firmy, a przeprowadzka, do której jednak nie dojdzie. Szef zgodził się na anulowanie oświadczenia pracownika.

Kiedy pracownik może wycofać wypowiedzenie, nie prosząc pracodawcy o zgodę?

Zgoda pracodawcy na wycofanie wypowiedzenia pracownika nie jest potrzebna, jeśli osoba, która się zwolniła, złożyła oświadczenie woli pod wpływem:

  • błędu, np. pracowniczka nie wiedziała, że jest w ciąży, kiedy składała wypowiedzenie;
  • bezprawnej groźby, np. szantażu przełożonego, który groził kierownikowi działu, że skutecznie oskarży go o kradzież cennego sprzętu elektronicznego z firmy, jeśli nie złoży wypowiedzenia,
  • podstępu, np. insynuacji koleżanki z działu, która złośliwie twierdziła, że pracodawca planuje rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, aby zatrudnić swojego znajomego.

Anulowanie rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron następuje na podstawie obustronnego oświadczenia woli. Anulowanie porozumienia również wymaga zgody obu stron. Pracownik, który zainicjował podpisanie porozumienia, nie może go jednostronnie anulować, kiedy okaże się, że jednak podjął niekorzystną decyzję.

Porozumienie o wycofaniu wypowiedzenia umowy o pracę – wzór

Ani Kodeks pracy, ani Kodeks cywilny nie określają, co powinien zawierać wzór wycofania wypowiedzenia umowy o pracę. Teoretycznie pracodawca i pracownik mogliby się porozumieć ustnie, nawet przez telefon, ale warto zadbać o formę pisemną dla celów dowodowych. Dokument powinien zawierać strony umowy, daty i czytelne podpisy. Z oświadczenia musi wynikać, która strona anuluje wypowiedzenie umowy i czy druga strona akceptuje takie rozwiązanie.

Oświadczenie o cofnięciu wypowiedzenia, które dotarło do adresata, trzeba złożyć drugiej stronie umowy, aby zapoznała się z jego treścią. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 7 marca 2006 roku (sygn. akt I PK 128/05):

Złożenie takiego oświadczenia innej osobie, choćby był to przedstawiciel związku zawodowego reprezentujący pracownika, jest bezskuteczne (…).

Udostępnij artykuł
Redakcja
main author
Katarzyna Kupczyk
Autor • Redaktor TribePerk
Anna Pietrkiewicz
Anna Pietrkiewicz
Recenzja • Specjalista ds. kadr i płac
TRIBEPERK: PROFESJONALNA OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA
My rozliczamy płace, Ty liczysz korzyści