Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej – pilne sprawy rodzinne pracownika przyczyną nieobecności

avatar
Katarzyna Kupczyk
Autor • Redaktor TribePerk
7 min czytania
03.03.2023
Aktualizacja: 16.06.2023
Aktualne
post thumbnail
7 min czytania
03.03.2023
Aktualizacja: 16.06.2023
Aktualne

Nowelizacja Kodeksu pracy, która wejdzie w życie w 2023 roku, wprowadzi zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem. Kiedy pracownicy będą mogli skorzystać z dodatkowych 2 dni – lub 16 godzin – wolnego? Wyjaśniamy, czy wniosek o takie zwolnienie od pracy jest wiążący dla pracodawcy. Czym się różni nowe zwolnienie od pracy od urlopu na żądanie i urlopu opiekuńczego?

 1. Jak działa zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej?
 2. Czy pracownik, który skorzysta ze zwolnienia z powodu siły wyższej, dostanie wynagrodzenie?
 3. Wymiar godzinowy zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej na niepełnym etacie
 4. Czy pracodawca może odrzucić wniosek o zwolnienie od pracy wskutek siły wyższej?
 5. Ochrona pracownika korzystającego ze zwolnienia wskutek siły wyższej
 6. Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej skutkiem dyrektywy 2019/1158
 7. Jak interpretować siłę wyższą?
 8. Nieobecności pracownika z powodu siły wyższej przed nowelizacją Kodeksu pracy
 9. Zwolnienie od pracy wskutek siły wyższej a urlop opiekuńczy – porównanie [tabela]
 10. Zwolnienie od pracy wskutek siły wyższej a urlop na żądanie – porównanie [tabela]
 11. Dodatkowe pytania o zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej
  1. Ile czasu może upłynąć od zdarzenia a zwolnienia od pracy wskutek siły wyższej?
  2. Czy pracownik może skorzystać ze zwolnienia, nie mając zgody pracodawcy?

Na czym polega zwolnienie z powodu siły wyższej?

Nowy art. 1481 § 1 Kodeksu pracy wprowadzi zwolnienie z powodu siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem. Co kluczowe, przepis zastrzega, że zwolnienie przysługuje, kiedy natychmiastowa obecność pracownika jest niezbędna w innej lokalizacji, np. przy członku rodziny, który ucierpiał w wypadku samochodowym. Wymiar zwolnienia to 2 dni lub 16 godzin w danym roku kalendarzowym (dla pełnoetatowca).

Jeśli pracownik skorzysta z nowego przywileju, pracodawca uwzględni liczbę dni lub godzin zwolnienia na nowym wzorze świadectwie pracy.

Nowy wzór świadectwa pracy z polem na wpisanie wymiaru zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej
Ust. 6 pkt 1 nowego wzoru świadectwa pracy, które będzie obowiązywać prawdopodobnie od II połowy kwietnia 2023 roku, pozwala na wpisanie liczby dni lub godzin zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej, które wykorzystał pracownik

Czy zwolnienie wskutek działania siły wyższej jest płatne?

Tak, pracownik zachowuje prawo do 50% wynagrodzenia. Oblicza się je podobnie do wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Składniki zmienne wynagrodzenia uwzględnia się wyłącznie z miesiąca, w którym wypadło zwolnienie. Wynagrodzenie stałe dzieli się przez liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu, a wynagrodzenie zmienne – przez liczbę przepracowanych godzin.

Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej a niepełny etat

Zgodnie z art. 1481 § 4 k.p. zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej udzielane w wymiarze godzinowym ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika. To oznacza, że pracownikowi zatrudnionemu na niepełnym etacie przysługuje np. 8 lub 12 godzin zwolnienia zamiast 16 godzin. Jeśli z obliczeń wyjdą niepełne godziny, należy je zaokrąglić w górę do pełnej godziny.

Zwolnienie od pracy wskutek siły wyższej w wymiarze godzinowym przysługuje także pracownikowi, którego dobowa norma czasu pracy nie przekracza 8 godzin. Taką osobą jest np. pracownik z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Co istotne, w tym przypadku nie trzeba zaokrąglać niepełnej godziny zwolnienia w górę. Niemniej pracodawca może tak zrobić, ponieważ to rozwiązanie korzystne dla pracownika.

Wniosek o zwolnienie z powodu siły wyższej wiążący dla pracodawcy

Art. 1481 § 2 Kodeksu pracy zobowiązuje pracodawcę do udzielenia zwolnienia z powodu działania siły wyższej w terminie wskazanym przez pracownika. Co ważne, pracownik musi złożyć wniosek najpóźniej w dniu korzystania ze zwolnienia. Zgodnie z art. 1481 § 2 k.p pierwszy wniosek o zwolnienie wskutek siły wyższej w danym roku kalendarzowym powinien określać, czy pracownik chce wykorzystywać zwolnienie w wymiarze dziennym, czy godzinowym.

Forma wniosku o zwolnienie z powodu działania siły wyższej jest dowolna. Jak w przypadku urlopu na żądanie, pracownik może wysłać wniosek nawet SMS-em. Co prawda dopuszcza się także formę ustną, np. złożenie wniosku podczas rozmowy przez telefon, ale lepiej mieć pisemne potwierdzenie.

Jeśli pracodawca nie postąpi zgodnie z przepisami o zwolnieniu z powodu działania siły wyższej, popełni wykroczenie związane z naruszeniem przepisów o czasie pracy. Zgodnie z art. 281 § 1 pkt 5 k.p. grozi za to kara grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Ochrona pracownika korzystającego ze zwolnienia z powodu działania siły wyższej

Pracownik, który:

 1. złoży wniosek o czas wolny od pracy z powodu działania siły wyższej,
 2. skorzysta z dnia wolnego wskutek działania siły wyższej,

nie może być traktowany mniej korzystnie w porównaniu z innymi pracownikami.

Ponadto, co wzbudza pewne zdziwienie, pracownika korzystającego ze zwolnienia z powodu działania siły wyższej będzie obejmować art. 1864 k.p. Na podstawie tego przepisu pracodawca musi dopuścić pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku. Jeśli to niemożliwe, to musi mu zapewnić stanowisko równorzędne z zajmowanym wcześniej lub inne odpowiadające kwalifikacjom zawodowym. Wynagrodzenie nie może być niższe od wynagrodzenia należnego w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed zwolnieniem. Wspomniane zdziwienie dotyczy faktu, że zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej obejmuje tylko 2 dni w danym roku kalendarzowym, więc absolutnie nie jest to nieobecność porównywalna do 36-miesięcznego urlopu wychowawczego, o którym bezpośrednio mówi art. 1864 k.p.

Dlaczego wprowadzono zwolnienie z powodu siły wyższej?

W uzasadnieniu nowych przepisów możemy przeczytać, że pracownicy powinni mieć prawo do czasu wolnego od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych i niespodziewanych sprawach rodzinnych. Co ważne, projekt podkreśla, że taka sytuacja nie może spowodować uszczerbku dla nabytych lub nabywanych praw pracowniczych. To oznacza, że korzystanie z uprawnień pracowniczych związanych z funkcjami rodzicielskimi i opiekuńczymi nie powinno negatywnie wpływać na zatrudnienie.

Czym jest siła wyższa?

Ani prawo pracy, ani dyrektywa unijna 2019/1158 nie definiują siły wyższej. Mimo że to pojęcie występuje wielokrotnie w Kodeksie cywilnym, również tam próżno szukać definicji. Jak możemy przeczytać w skrócie w uzasadnieniu projektu, siła wyższa to zewnętrzne zdarzenie, które jest niemożliwe do przewidzenia i któremu nie można zapobiec.

Szczegółowe wyjaśnienia znajdziemy w orzecznictwie. Co ciekawe, uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 8 marca 2012 roku (sygn. akt V CSK 165/11) podaje, że:

(…) skutki w postaci poważnej choroby wywołanej wypadkiem drogowym zawinionym przez innego uczestnika ruchu nie mogą być uznane za działanie siły wyższej, ani też nie można cech takiej siły przypisać zdarzeniu (nieprawidłowemu zachowaniu uczestnika ruchu drogowego) które obrażenia te wywołało.

Z jednej strony – orzecznictwo stanowi, że ani choroba, ani wypadek nie zaliczają się do siły wyższej. Z drugiej strony – nowa regulacja wprowadza zwolnienie z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem. W efekcie powstaje sprzeczność. Ponieważ nowy przepis wynika z konieczności wdrożenia dyrektywy UE, należy zinterpretować prawo krajowe tak, aby postąpić zgodnie z prawem unijnym.

Nieobecność pracownika wskutek siły wyższej lub załatwienia spraw osobistych przed nowelizacją Kodeksu pracy

Co do zasady, w aktualnym stanie prawnym nie funkcjonuje zwolnienie z powodu siły wyższej. Niemniej uzasadnienie projektu wskazuje, że nie istnieją żadne przeszkody prawne, które uniemożliwiają pracodawcy usprawiedliwienie nieobecności pracownika wskutek siły wyższej. Pracodawca decyduje, czy sklasyfikuje taką nieobecność jako płatną, czy niepłatną. Ponadto pracodawca może zwolnić pracownika od pracy na część dnia – z zachowaniem lub bez zachowania prawa do wynagrodzenia.

Projekt odwołuje się do § 1 rozporządzenia MPiPS w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1632).

Przyczyny usprawiedliwiające nieobecność pracownika w pracy to zdarzenia i okoliczności, które:

 1. są określone przepisami prawa pracy,
 2. uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie,
 3. nie wynikają z przepisów, ale są wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność.

Poza tym pracownik może złożyć wniosek o zwolnienie od pracy, aby załatwić sprawy osobiste. W tym przypadku nie definiuje się nieobecności jako płatnej lub niepłatnej. Pracownik musi odpracować zwolnienie od pracy. Godziny „odróbki” nie są zaliczane do godzin nadliczbowych, chyba że pracownik jest niepełnosprawny.

Zwolnienie z powodu działania siły wyższej a urlop opiekuńczy – porównanie

WarunkiZwolnienie z powodu działania siły wyższejUrlop opiekuńczy na podstawie art. 1731 Kodeksu pracy
Okoliczności udzieleniaSiła wyższa w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiemKonieczność zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia w związku z poważnymi względami medycznymi członkowi rodziny bądź osobie zamieszkującej to samo gospodarstwo domowe
Komu pomaga pracownikPrzepis podaje wyłącznie „pilne sprawy rodzinne”Członkowie rodziny: syn, córka, matka, ojciec, małżonek, małżonka
Osoba zamieszkująca to samo gospodarstwo domowe to np. partner lub partnerka życiowa
Wymiar dla osoby zatrudnionej na pełny etat w danym roku kalendarzowym2 dni lub 16 godzin5 dni
Kumulacja niewykorzystanych dniNieNie
Wymiar dla osoby zatrudnionej na niepełny etat w danym roku kalendarzowymPrzeliczany proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy z zaokrągleniem niepełnej godziny w górę do pełnejNie przelicza się proporcjonalnie. Urlopu udziela się w dni będące dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem
Sposób wykorzystaniaW częściach lub jednorazowoW częściach lub jednorazowo
Termin złożenia wnioskuNajpóźniej w dniu skorzystania ze zwolnieniaCo najmniej 1 dzień przed początkiem urlopu
Określenie powodu we wnioskuNie, przepisy nie precyzują zawartości wnioskuTak, art. 1731 § 5 k.p. określa zawartość wniosku
Obowiązek zaakceptowania wniosku przez pracodawcęTakTak, pod warunkiem poprawnego wypełnienia i złożenia w ustawowym terminie
Weryfikacja wniosku przez pracodawcęBrak uprawnień w przepisachBrak uprawnień w przepisach
Odpłatność50% wynagrodzeniaBrak
Ochrona pracownikaTak, na podstawie 1864 k.p.Tak, na podstawie 1864 k.p.

Zwolnienie z powodu działania siły wyższej a urlop na żądanie – porównanie

WarunkiZwolnienie z powodu działania siły wyższejUrlop na żądanie
Okoliczności udzieleniaSiła wyższa w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiemDowolna przyczyna, co do zasady niespodziewana i nagła
Wymiar dla osoby zatrudnionej na pełny etat w danym roku kalendarzowym2 dni lub 16 godzin4 dni z wymiaru urlopu wypoczynkowego
Wymiar dla osoby zatrudnionej na niepełny etat w danym roku kalendarzowymPrzeliczany proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy z zaokrągleniem niepełnej godziny w górę do pełnej4 dni z wymiaru urlopu wypoczynkowego
Kumulacja niewykorzystanych dniNieNie, niewykorzystany urlop na żądanie przechodzi na kolejny rok jako zaległy urlop wypoczynkowy
Sposób wykorzystaniaW częściach lub jednorazowoZwykle po 1 dniu, aczkolwiek przepisy nie zabraniają wykorzystania 4 dni z rzędu
Termin złożenia wnioskuNajpóźniej w dniu skorzystania ze zwolnieniaNajpóźniej w dniu urlopu
Określenie powodu we wnioskuNie, przepisy nie precyzują zawartości wnioskuNie
Obowiązek zaakceptowania wniosku przez pracodawcęTakZ orzecznictwa wynika, że pracodawca może odmówić
Odpłatność50% wynagrodzenia100% (płatny jak urlop wypoczynkowy)

Dodatkowe pytania o zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej

Ile czasu może upłynąć od zdarzenia uprawniającego pracownika do skorzystania ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej a dnia zwolnienia?

Przepisy nie precyzują takiego okresu. Jedyne, na co wskazuje nowa regulacja, to fakt, że pracownik powinien złożyć wniosek najpóźniej w dniu zwolnienia od pracy. Z jednej strony można domniemywać, że od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie, do dnia zwolnienia, może upłynąć nawet kilka dni. Z drugiej strony – warto podkreślić, że zwolnienie od pracy powinno mieć bezpośredni związek z chorobą lub wypadkiem w rodzinie, więc im dłuższy okres między zdarzeniem a dniem wolnym, tym trudniej je powiązać. Przepis podaje wprost, że warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest „natychmiastowa obecność pracownika” w związku z pilną sprawą rodzinną.

Czy pracownik może skorzystać ze zwolnienia od pracy wskutek działania siły wyższej, nie mając zgody pracodawcy?

Pracodawca musi zaakceptować wniosek pracownika, który może skorzystać ze zwolnienia dopiero po akceptacji przełożonego.

Udostępnij artykuł
Redakcja
main author
Katarzyna Kupczyk
Autor • Redaktor TribePerk
TRIBEPERK: PROFESJONALNA OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA
My rozliczamy płace, Ty liczysz korzyści