PPK a wiek pracownika. Jak wiek osoby zatrudnionej wpływa na prowadzenie PPK?

avatar
Katarzyna Kupczyk
Autor • Redaktor TribePerk
4 min czytania
20.01.2023
Aktualizacja: 16.06.2023
Aktualne
post thumbnail
4 min czytania
20.01.2023
Aktualizacja: 16.06.2023
Aktualne

Pracownicze Plany Kapitałowe są dostępne dla osób zatrudnionych, które spełniają warunki dotyczące m.in. okresu zatrudnienia, rodzaju umowy czy wieku. O ile 54-letni pracownik zostanie automatycznie zapisany do PPK, jeśli nie zrezygnuje z programu najwcześniej 1 marca 2023 roku, o tyle już 55-latka obowiązują inne zasady. Sprawdź, dlaczego pracodawca powinien zwracać uwagę i na wiek pracownika, i na datę urodzin.

 1. Definicja osoby zatrudnionej wg ustawy o PPK
 2. Automatyczny zapis do PPK – pracownicy w wieku od 18 do 54 lat
 3. Zasady zapisu pracownika w wieku od 55 do 69 lat do PPK
 4. Wypłata pieniędzy z rachunku PPK po 60. roku życia a dalsze oszczędzanie
 5. PPK dla pracowników powyżej 70. roku życia

Dzięki outsourcingowi kadr i płac nie musisz pamiętać o wszystkich czynnikach, które wpływają na dokonywanie wpłat do PPK. TribePerk wyręczy Cię w procesach kadrowo-płacowych związanych z PPK – od przypomnienia osobom zatrudnionym o autozapisie, przez naliczanie składek, po aktualizacje wysokości wpłat na wniosek zatrudnionych.

Jakie warunki muszą spełnić pracownicy, aby dołączyć do Pracowniczych Planów Kapitałowych?

Art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK definiuje osobę zatrudnioną, która może oszczędzać w PPK, jako:

 1. pracowników, czyli osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę,
 2. co najmniej 18-letnie osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą,
 3. członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,
 4. co najmniej 18-letnie osoby fizyczne, które wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
 5. członków rad nadzorczych, którzy otrzymują wynagrodzenie z tytułu pełnienia tych funkcji,
 6. wymienione osoby, które przebywają na urlopach wychowawczych, pobierają zasiłek macierzyński lub zasiłek mu odpowiadający.

Kluczowe znaczenie ma obowiązkowe podleganie ubezpieczeniom emerytalno-rentowym z wyżej wymienionych tytułów. W poradniku omawiającym PPK dla zleceniobiorców wyjaśniliśmy kwestie „składkowe” i wyjaśniliśmy, jak liczyć okres zatrudnienia.

Zasady autozapisu do PPK pracownika w wieku od 18 do 54 lat

Pracownicy mający od 18 do 54 lat są objęci autozapisem do PPK, który odbywa się co 4 lata. Deklaracje o rezygnacji z wpłat do PPK, które złożyli wcześniej, obowiązują do 28 lutego 2023 roku. Jeśli osoby zatrudnione nie chcą uczestniczyć w programie, muszą ponownie zrezygnować z PPK. Nowe deklaracje można składać od 1 marca 2023 roku. Będą obowiązywać do 28 lutego 2027 roku. Jeśli pracownicy nie zrezygnują z PPK, pracodawca naliczy i pobierze składki z wynagrodzeń wypłaconych w marcu, a następnie przekaże środki instytucji finansowej w okresie od 1 do 17 kwietnia 2023 roku.

Oczywiście deklarację o rezygnacji można złożyć w dowolnym momencie. Jeśli pracodawca otrzyma rezygnację od pracownika po naliczeniu i pobraniu wpłat w marcu, ale przed przekazaniem ich do instytucji finansowej w kwietniu, należy zwrócić składkę finansowaną przez pracownika i skorygować listę płac.

Przykład

28-letni pracownik złożył deklarację o rezygnacji z PPK w 2020 roku, która wygaśnie 28 lutego 2023 roku. Aby uniknąć autozapisu, będzie musiał złożyć kolejną rezygnację – najwcześniej 1 marca 2023 roku. W przeciwnym razie pracodawca potrąci standardową kwotę (2%) z wynagrodzenia za luty wypłaconego w marcu, uwzględniając wpłatę do PPK na liście płac, i przekaże środki do instytucji finansowej w kwietniu.

Pracownik ukończył 55 lat, ale ma mniej niż 70 lat. Nigdy nie był uczestnikiem PPK. Co musi zrobić, aby zacząć oszczędzać?

Ustawa o PPK nie precyzuje formy wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, która skończyła 55 lat, ale nie ukończyła 70 lat. To oznacza, że pracownik może złożyć wniosek w formie elektronicznej lub papierowej. Pracodawca powinien jak najszybciej zawrzeć taką umowę. Tej grupy wiekowej nie obejmuje automatyczny zapis do PPK.

Przykład

Pracownik, który zrezygnował z PPK w 2020 roku, skończy 55 lat 29 marca 2023 roku. To oznacza, że nie musi składać deklaracji o rezygnacji z PPK. Ukończy 55 lat przed 1 kwietnia 2023 roku, więc nie zostanie objęty autozapisem. Gdyby 55. urodziny wypadały po 31 marca 2023 roku, 54-letni pracownik, który nie zrezygnowałby z PPK, zostałby zapisany automatycznie do programu.

Uwaga – jeśli osoba zatrudniona uczestniczyła wcześniej w PPK, ale zrezygnowała z oszczędzania, składa wniosek o wznowienie wpłat.

Zgodnie z art. 15 ust 2 ustawy o PPK pracodawca ma obowiązek poinformować osobę zatrudnioną, która ukończyła 55. rok życia, ale nie ukończyła 70. roku życia, o możliwości złożenia wniosku.

60-latek wypłacił pieniądze z rachunku PPK. Czy może dalej uczestniczyć w programie?

Nie, jeśli uczestnik PPK skończy 60 lat i wypłaci oszczędności z rachunku PPK, to wstrzyma dokonywanie wpłat (finansowanych przez pracownika i pracodawcę) oraz przekazywanie dopłat rocznych i wpłat powitalnych (finansowanych przez państwo).

 1. Zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy o PPK instytucja finansowa, w której 60-latek ma rachunek, informuje podmiot zatrudniający i PFR (Polski Fundusz Rozwoju) o wypłacie środków.
 2. 60-latek może mieć więcej niż 1 rachunek PPK. W takim przypadku pozostałe instytucje finansowe otrzymają informację o wypłacie środków od PFR.
 3. W ciągu 2 dni roboczych te instytucje poinformują podmioty zatrudniające, z którymi zawarły umowę o zarządzanie PPK, o rozpoczęciu wypłaty.

Przykład

62-letni Marian zdecydował, że wypłaci pieniądze z konta PPK. Mężczyzna pracuje na 1/2 etatu w firmie A i na 1/2 etatu w firmie B, więc wpłaty trafiają na oddzielne rachunki. Kiedy pracownik wypłaci środki z rachunku, na który wpłaty przelewa firma A, instytucja finansowa poinformuje PFR i pracodawcę Mariana o tym fakcie. PFR przekaże informację instytucji finansowej, z którą umowę ma podpisaną firma B. Finalnie obu pracodawców 62-latka wstrzyma naliczanie, pobieranie i przekazywanie wpłat do PPK.

Pracownik ukończył 70 lat. Czy dalej może oszczędzać w PPK?

To zależy od sytuacji danej osoby.

Jeżeli uczestnik PPK ukończy 70. rok życia, będąc uczestnikiem Pracowniczych Planów Kapitałowych, może kontynuować oszczędzanie w ramach programu. 70-latkowie, którzy wcześniej nie byli uczestnikami PPK, nie mogą dołączyć do programu. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o PPK pracodawca nie zawiera umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, która najpóźniej w 1. dniu zatrudnienia ukończyła 70 lat. Stąd dowiesz się więcej o PPK dla nowych pracowników.

Jeśli osoba zatrudniona lada moment skończy 70 lat i nigdy nie była uczestnikiem PPK, może złożyć wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK najpóźniej w dniu poprzedzającym 70. urodziny. Uczestnik PPK, który kiedyś zrezygnował z oszczędzania, a teraz chciałby do niego wrócić, składa wniosek o wznowienie dokonywania wpłat.

Starsi pracownicy, którzy ukończą 70 lat do końca marca 2023 roku, nie są objęci autozapisem do PPK.

Udostępnij artykuł
Redakcja
main author
Katarzyna Kupczyk
Autor • Redaktor TribePerk
TRIBEPERK: PROFESJONALNA OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA
My rozliczamy płace, Ty liczysz korzyści