PPK dla zleceniobiorców – co musi wiedzieć zleceniodawca?

avatar
Katarzyna Kupczyk
Autor • Redaktor TribePerk
6 min czytania
20.01.2023
Aktualizacja: 16.06.2023
Aktualne
post thumbnail
6 min czytania
20.01.2023
Aktualizacja: 16.06.2023
Aktualne

Zleceniobiorcy, którzy wpisują się w definicję osoby zatrudnionej z ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, mogą przystąpić do programu. Główne kryteria dotyczą wieku zleceniobiorcy, podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu i okresu zatrudnienia. Dowiedz się, kiedy zgłosić zleceniobiorcę do PPK i o czym pamiętać, gdy podpiszesz umowę zlecenie ze studentem.

 1. Kiedy zleceniobiorca może zostać uczestnikiem PPK?
 2. Dobrowolne i obowiązkowe ubezpieczenie emerytalno-rentowe zleceniobiorcy a PPK
 3. Kiedy podpisuje się umowę o prowadzenie PPK dla zleceniobiorcy?
 4. Jak okres zatrudnienia wpływa na zgłoszenie zleceniobiorcy do PPK?
 5. Jak naliczać wpłaty do PPK z tytułu umowy zlecenia?
 6. Jak termin wypłaty wynagrodzenia wpływa na naliczanie i pobieranie wpłat do PPK?
 7. Wpłaty podstawowe i dodatkowe do PPK finansowane przez zleceniobiorcę i zleceniodawcę
 8. Dodatkowe pytania o PPK dla zleceniobiorców

Kiedy zleceniobiorca może przystąpić do PPK?

Uczestnikiem PPK może zostać osoba zatrudniona w rozumieniu ustawy o PPK. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. d ustawy o PPK do osób zatrudnionych zaliczają się co najmniej 18-letnie osoby fizyczne, które wykonują pracę na podstawie:

 • umowy zlecenia,
 • umowy agencyjnej,
 • innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. 

Oczywiście zleceniobiorców obowiązują pozostałe limity wiekowe.

 1. Autozapisowi do PPK, który odbywa się co 4 lata, podlegają zleceniobiorcy w wieku od 18 do 54 lat. Oczywiście mogą złożyć deklarację o rezygnacji.
 2. Jeśli zleceniobiorca ma od 55 do 70 lat, zleceniodawca może go zgłosić do PPK, ale wyłącznie na jego wniosek.
 3. Zleceniobiorcy powyżej 70. roku życia nie mogą przystąpić do PPK.

Ponadto zleceniobiorca, który chce być uczestnikiem PPK, musi obowiązkowo podlegać ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu umowy zlecenia. Konieczne jest też przepracowanie co najmniej 14 dni u zleceniodawcy. Przed nowelizacją ustawy o PPK, którą ogłoszono 20 maja 2022 roku, minimalny okres zatrudnienia wynosił 3 miesiące (90 dni).

TribePerk w ramach usług kadrowo-płacowych nie tylko nalicza wpłaty do PPK osobom zatrudnionym, ale także przypomina pracodawcom o wszelkich obowiązkach wynikających z ustawy o PPK.

Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu umowy zlecenia po dołączeniu zleceniobiorcy do PPK

Jeśli tytuł do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego zleceniobiorcy zmieni się już po zawarciu umowy o prowadzenie PPK, to nie wpłynie na jego uczestnictwo w PPK. Załóżmy, że zleceniobiorca podlegał obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, a po przystąpieniu do PPK podlega dobrowolnie wymienionym ubezpieczeniom. Zleceniodawca dalej nalicza, pobiera i odprowadza wpłaty do PPK.

Kiedy zleceniodawca może zawrzeć umowę o prowadzenie PPK dla zleceniobiorcy?

Według art. 16 ust. 1 ustawy o PPK zleceniodawca zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz zleceniodawcy nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym mijają 3 miesiące (90 dni) zatrudnienia. Uwaga – 90 dni zatrudnienia odlicza się od dnia rozpoczęcia wykonywania umowy zlecenia, a nie dnia jej zawarcia.

Przykład

Monika podpisała umowę zlecenie 2 listopada 2023 roku, przy czym początek realizacji zlecenia wyznaczono na 7 listopada 2022 roku. Od tego dnia należy odliczyć 14 dni zatrudnienia w rozumieniu ustawy o PPK. To oznacza, że zleceniodawca może zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz Moniki najwcześniej 21 listopada i najpóźniej do 10 marca 2023 roku (3 miesiące zatrudnienia upływają w lutym).

Okres zatrudnienia a PPK zleceniobiorcy

Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o PPK okres zatrudnienia obejmuje:

 1. okresy zatrudnienia u tego samego zleceniodawcy z poprzednich 12 miesięcy,
 2. okresy zatrudnienia u innych zleceniodawców, o ile z mocy odrębnych przepisów bieżący zleceniodawca jest następcą prawnym w stosunkach prawnych, które nawiązał poprzedni zleceniodawca.

Przykład

Marek podpisał dwie umowy zlecenia z tą samą firmą. Pierwszą – od 1 września do 31 października 2022 roku, drugą – od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku. To oznacza, że 90-dniowy okres zatrudnienia wskazany przez ustawę o PPK upłynie już 30 stycznia 2023 roku, ponieważ do tego okresu zalicza się 61 dni zatrudnienia z 2022 roku. Zleceniodawca powinien podpisać umowę o prowadzenie PPK dla Marka najpóźniej do 10 lutego 2023 roku.

Do okresu zatrudnienia nie zalicza się okresów innych niż wskazane w art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy o PPK oraz okresu, w którym osoba ubezpieczona podlegała dobrowolnie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentownemu.

Jak naliczać wpłaty do PPK z tytułu umowy zlecenia?

Podstawowe i dodatkowe wpłaty do PPK z tytułu umowy zlecenia są naliczane procentowo od wynagrodzenia zleceniobiorcy. Co ważne, bierzemy pod uwagę wynagrodzenie zdefiniowane w art. 2 ust. 1 pkt 40 ustawy o PPK, czyli podstawę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK – z pewnymi wykluczeniami.

W tym przypadku:

 • nie stosuje się limitu wskazanego w art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, czyli ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek emerytalnych i rentowych do 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy (208 050 zł w 2023 roku),
 • nie uwzględnia się podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób na urlopie wychowawczym i pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek mu odpowiadający.

Kiedy zleceniobiorca przekroczy wskazany próg 30-krotności, zleceniodawca przestaje naliczać składki emerytalne i rentowe, ale dalej nalicza i pobiera wpłaty do PPK.

Zleceniobiorcy mogą nie tylko wygenerować rachunek do umowy zlecenie na platformie kadrowo-płacowej TribePerk, ale także pobrać czytelny pasek płacowy. Dzięki tym funkcjom mogą w dowolnym momencie sprawdzić, ile wyniosły wpłaty do PPK i co jeszcze wpłynęło na wysokość wynagrodzenia w danym miesiącu.

Data wypłaty wynagrodzenia dla zleceniobiorcy a wpłaty do PPK

Kolejnym czynnikiem determinującym podstawę naliczenia wpłat do PPK jest termin wypłaty wynagrodzenia. Wpłaty finansowane przez zleceniobiorcę i zleceniodawcę potrąca się z wynagrodzeń wypłaconych po zawarciu umowy o prowadzenie PPK. Nie ma znaczenia, czy ta kwota przysługuje za okres, w którym zleceniobiorca nie był jeszcze uczestnikiem PPK.

Przykład

Załóżmy, że zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie z tzw. przesunięciem, czyli do 10. dnia kolejnego miesiąca. To oznacza, że wynagrodzenie za czerwiec 2023 roku dostanie do 10 lipca 2023 roku. Jeżeli zleceniobiorca podpisze umowę o prowadzenie PPK 3 lipca 2023 roku, będzie zobowiązany do potrącenia wpłat do PPK z wynagrodzenia za czerwiec, w którym zleceniobiorca nie był uczestnikiem PPK.

Uwaga – zleceniodawca nalicza i pobiera wpłaty do PPK, zanim wypłaci wynagrodzenie zleceniobiorcy, natomiast przekazuje je do instytucji finansowej do 15. dnia kolejnego miesiąca. W powyższym przykładzie termin przelania wpłat do PPK wypada 15 sierpnia 2023 roku. Zleceniodawca powinien dopilnować tego terminu, aby zaliczyć wpłaty do PPK do kosztów uzyskania przychodów firmy w miesiącu, za który zostało wypłacone wynagrodzenie.

Wysokość wpłaty podstawowej i dodatkowej do PPK z tytułu umowy zlecenia

Rodzaj wpłat do PPKWysokość wpłat do PPK finansowanych przez zleceniobiorcęWysokość wpłat do PPK finansowanych przez zleceniodawcę
Podstawowe (obowiązkowe)Do 2%1,5%
Dodatkowe (dobrowolne)Do 2%Do 2,5%
ŁącznieDo 4%Do 4%

Maksymalna wysokość wpłat do PPK z tytułu umowy zlecenie wynosi 8% wynagrodzenia rozumianego jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Jeśli strony rozliczają się na podstawie rachunku do umowy zlecenia, należy na nim uwzględnić wpłaty podstawowe i dodatkowe. Aby zleceniobiorca nie miał wątpliwości, jak zostało obliczone wynagrodzenie, zleceniodawca może wskazać na rachunku także podstawę do naliczenia wpłat do PPK.

Uzupełniając warunki umowy zlecenia na platformie kadrowo-płacowej TribePerk, podaj wpłaty do PPK finansowane przez pracownika – w wysokości podstawowej i dodatkowej.

Określenie wpłat do PPK finansowanych przez pracownika na platformie kadrowo-płacowej TribePerk
Pola dotyczące wpłat do PPK finansowanych przez pracownika na platformie kadrowo-płacowej TribePerk

Aby ustalić wysokość wpłat do PPK finansowanych przez pracodawcę, przejdź do sekcji „Ustawienia”, następnie do zakładki „Wynagrodzenia”. Wybierz „PPK”.

Ustawienia PPK dla firmy na platformie kadrowo-płacowej TribePerk
Ustawienia Pracowniczych Planów Kapitałowych dla firmy na platformie kadrowo-płacowej TribePerk

Określ, czy PPK są aktywne w firmie. Potem wpisz wysokość wpłaty podstawowej i dodatkowej.

Określenie wpłat do PPK finansowanych przez pracodawcę na platformie kadrowo-płacowej TribePerk
Wysokość wpłat do PPK finansowanych przez pracodawcę na platformie kadrowo-płacowej TribePerk

Uwaga – obowiązkowa wpłata do PPK finansowana przez zleceniobiorcę może wynosić zaledwie 0,5% wynagrodzenia. Taka obniżka jest możliwa dla osób, których sumaryczne wynagrodzenie z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekroczyło 120% płacy minimalnej. Ta granica sięga 4188 zł brutto od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku i 4320 zł brutto od 1 lipca do 31 grudnia 2023 roku.

Dodatkowe pytania o PPK dla zleceniobiorców

Czy zleceniobiorca pozostaje uczestnikiem PPK po rozwiązaniu umowy zlecenia?

Tak, zleceniobiorca zostaje uczestnikiem PPK nawet po rozwiązaniu umowy zlecenia z firmą, która podpisała umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz zleceniobiorcy. Na status uczestnika PPK nie wpływa ani zaprzestanie wpłat do PPK, ani zmiana tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Czy student pracujący na podstawie umowy zlecenia może przystąpić do PPK?

Nie, student, który nie ukończył 26. roku życia i podpisał umowę zlecenie, nie podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. To oznacza, że nie jest osobą zatrudnioną w rozumieniu ustawy o PPK (musiałby podlegać obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu). Wyjątkiem jest sytuacja, w której student poniżej 26. roku życia zawiera umowę o pracę z firmą, z którą ma podpisaną także umowę zlecenie. W takim przypadku umowa zlecenie jest traktowana jak umowa o pracę dla celów ubezpieczeń społecznych, więc można odprowadzać wpłaty do PPK z jej tytułu.

Student pracuje na podstawie umowy zlecenia. Niedługo kończy 26 lat. Kiedy zleceniodawca powinien zawrzeć umowę o prowadzenie PPK?

W tej sytuacji minimum 14 dni i maksymalnie 90 dni zatrudnienia odlicza się od dnia 26. urodzin studenta. Jeśli zleceniobiorca skończy 26 lat 14 sierpnia 2023 roku, 90-dniowy okres zatrudnienia upłynie 11 listopada 2023 roku. To oznacza, że zleceniodawca powinien zawrzeć umowę o prowadzenie PPK najpóźniej do 10 grudnia 2023 roku. Oczywiście zleceniobiorca musi podlegać obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, aby zostać uczestnikiem PPK.

Udostępnij artykuł
Redakcja
main author
Katarzyna Kupczyk
Autor • Redaktor TribePerk
TRIBEPERK: PROFESJONALNA OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA
My rozliczamy płace, Ty liczysz korzyści