Rezygnacja z ZFŚS – kiedy pracodawca nie musi utworzyć Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

avatar
Katarzyna Kupczyk
Autor • Redaktor TribePerk
Ewelina Frucz
Ewelina Frucz
Recenzja • Specjalista ds. kadr i płac
3 min czytania
03.10.2023
Aktualizacja: 03.10.2023
Aktualne
post thumbnail
3 min czytania
03.10.2023
Aktualizacja: 03.10.2023
Aktualne

O ile ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych obliguje niektórych pracodawców do utworzenia Funduszu, o tyle nie zakazuje rezygnacji z ZFŚS w trakcie roku kalendarzowego. Procedura zależy od m.in. liczby osób zatrudnionych i podlegania pracodawcy pod obowiązek utworzenia układu zbiorowego pracy czy regulaminu wynagradzania.

Rezygnacja z ZFŚS z powodu niskiego stanu zatrudnienia

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych jest on obowiązkowy dla pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na 1 stycznia danego roku kalendarzowego. To oznacza, że pracodawca, który będzie zatrudniał 1 stycznia 2024 roku 45 osób na pełny etat i 10 osób na pół etatu, spełni ustawowe kryterium. Przepis obliguje pracodawcę do przeliczenia stanu zatrudnienia na pełne etaty, dlatego 10 pracowników na pół etatu liczymy jako 5 pracowników na pełny etat.

Jak obliczyć odpis na ZFŚS?

Odpis na ZFŚS, który musi odprowadzić pracodawca do 30 września danego roku kalendarzowego, zależy od m.in. przeciętnej liczby osób zatrudnionych i warunków, w których pracują.

Sprawdź zasady naliczania odpisu na ZFŚS
article_thumbnail

Według art. 3 ust. 1c ustawy o ZFŚS zakładowa organizacja związkowa decyduje o utworzeniu Funduszu u pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20, ale mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. ZFFŚ jest dobrowolny u pracodawców, którzy zatrudniają mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Jeśli nie zdecydują się na jego utworzenie, mogą wypłacać świadczenie urlopowe, ale nie muszą.

Pracodawca, który nie utworzy ZFŚS i nie będzie wypłacać świadczeń urlopowych, musi powiadomić o tym pracowników. To, jak dostarczy im tę informację, zależy od sposobu przyjętego w danej firmie. Co do zasady, takie postanowienie uwzględnia się w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania. Pracodawca, który nie musi ich utworzyć, może poinformować pracowników w inny sposób, np. za pomocą systemu kadrowo-płacowego, platformy do wewnętrznej komunikacji czy ogłoszenia na czacie służbowym.

Ważne

Regulamin wynagradzania jest obowiązkowy dla pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników. W tym przypadku, w przeciwieństwie do ustalenia stanu zatrudnienia do celów ZFŚS, nie przeliczamy pracowników na pełne etaty. Pracodawca zatrudniający 40 osób na pełny etat i 10 osób na pół etatu musi utworzyć regulamin wynagradzania, ale Fundusz nie jest dla niego obowiązkowy.

Rezygnacja z ZFŚS w trakcie roku kalendarzowego

Chociaż pracodawca, który zatrudnia co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na 1 stycznia danego roku kalendarzowego, musi utworzyć ZFŚS, to zachowuje prawo do zrezygnowania z Funduszu w trakcie roku. Niemniej zlikwidowanie ZFŚS nie zależy wyłącznie od woli pracodawcy.

Zanim wdroży stosowne postanowienia w układzie zbiorowym pracy czy regulaminie wynagradzania, musi uzyskać zgodę zakładowej organizacji związkowej lub przedstawicieli pracowników w sytuacji, w której nie działa żaden związek zawodowy w firmie. Rezygnacja z ZFŚS wejdzie w życie po upływie 2 tygodni od ogłoszenia nowego regulaminu wynagradzania lub w dniu zarejestrowania nowego układu zbiorowego pracy. Również pracodawca, który utworzył ZFŚS na wniosek zakładowej organizacji związkowej, potrzebuje jej zgody, aby zrezygnować z Funduszu.

Jedynie pracodawca, który utworzył Fundusz dobrowolnie, może z niego zrezygnować na mocy samodzielnej decyzji. Co ważne, musi poinformować pracowników o rezygnacji z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do końca stycznia danego roku kalendarzowego. Zgodnie ze wzorem informacji o rezygnacji z ZFŚS, które podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w piśmie z 23 stycznia 2017 roku, pracodawca musi także określić, czy będzie wypłacał świadczenia urlopowe, czy nie.

Odciążamy pracodawców z obowiązków związanych z zatrudnianiem!

Dzięki pełnej obsłudze kadr i płac Twojej firmy w TribePerk odetchniesz z ulgą, bo zyskasz ekspercki nadzór nad Twoimi obowiązkami wobec pracowników, urzędu skarbowego czy ZUS. Ponadto zautomatyzowana platforma kadrowo-płacowa usprawni kluczowe procesy HR, odzyskując dla Ciebie czas i pieniądze.

Sprawdź

Rezygnacja z ZFŚS – wzór informacji dla pracodawcy nieobjętego układem zbiorowym pracy i regulaminem wynagradzania

Jak już wspomnieliśmy, pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i mniej niż 50 pracowników (ogólnie), jest zwolniony z obowiązku utworzenia ZFŚS i regulaminu wynagradzania. Jeżeli dobrowolnie utworzy ZFŚS, może z niego zrezygnować, o ile przekaże odpowiednią informację pracownikom do końca stycznia 2024 roku.

„Na podstawie art. 3 ust. 3a Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.2023.998 z późn. zm.) informuję, że nie tworzę Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz nie wypłacam świadczeń urlopowych, o których mowa w ustawie o ZFŚS, w 2024 roku”.

Ważne

Jeśli tzw. mały pracodawca utworzył regulamin wynagradzania dobrowolnie lub ze względu na wcześniej obowiązujący stan prawny, to musi wdrożyć nowe postanowienia dotyczące rezygnacji z ZFŚS i niewypłacania świadczenia urlopowego. Zmiany muszą zostać zaakceptowane przez zakładową organizację związkową lub osobę reprezentującą pracowników.

Rezygnacja z tworzenia ZFŚS – wzór postanowienia w aneksie do regulaminu wynagradzania

„W [nazwa przedsiębiorstwa] w [miejscowość, w której znajduje się siedziba] nie będzie tworzony Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2024 roku. Postanowienie w sprawie rezygnacji z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania treści aneksu [numer aneksu] z [data utworzenia aneksu] do regulaminu wynagradzania do wiadomości pracowników w sposób zwyczajowo przyjęty w [nazwa przedsiębiorstwa]”.

Jak skorygować odpis na ZFŚS na koniec roku kalendarzowego?

W celu korekty odpisu na ZFŚS należy porównać szacowaną, przeciętną liczbę zatrudnionych z początku roku kalendarzowego z rzeczywistym stanem zatrudnienia na koniec tego samego roku.

Dowiedz się, jak skorygować odpis na ZFŚS
article_thumbnail
Udostępnij artykuł
Redakcja
main author
Katarzyna Kupczyk
Autor • Redaktor TribePerk
Ewelina Frucz
Ewelina Frucz
Recenzja • Specjalista ds. kadr i płac
TRIBEPERK: PROFESJONALNA OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA
My rozliczamy płace, Ty liczysz korzyści