Nadgodziny średniotygodniowe i dobowe – czym się różnią? Zasady rozliczania

avatar
Katarzyna Kupczyk
Autor • Redaktor TribePerk
Anna Pietrkiewicz
Anna Pietrkiewicz
Recenzja • Specjalista ds. kadr i płac
5 min czytania
30.08.2023
Aktualizacja: 30.08.2023
Aktualne
post thumbnail
5 min czytania
30.08.2023
Aktualizacja: 30.08.2023
Aktualne

Nadgodziny dzielimy na dobowe i średniotygodniowe – w zależności od tego, czy wynikają z przekroczenia dobowej normy czasu pracy, czy średniotygodniowej. Jak sklasyfikowanie godzin nadliczbowych wpływa na rozliczenie ponadwymiarowej pracy – zarówno w podstawowym systemie czasu pracy, jak i równoważnym?

Nadgodziny dobowe a średniotygodniowe – różnice

Nadgodziny doboweNadgodziny średniotygodniowe
Okoliczności powstaniaPrzekroczenie normy dobowej (8 godzin) lub przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracy (np. 12 godzin)Przekroczenie przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy (np. 40 godzin w podstawowym systemie czasu pracy)
„Normalne” wynagrodzenie za godziny nadliczboweTak, wypłacane z wynagrodzeniem za miesiąc ich wystąpieniaTak, wypłacane z wynagrodzeniem za miesiąc ich wystąpienia
Dodatek do wynagrodzenia za godziny nadliczboweTak, wypłacane z wynagrodzeniem za miesiąc ich wystąpienia, chyba że strony uzgodniły odbiór czasu wolnego za nadgodzinyTak, wypłacane po zakończeniu okresu rozliczeniowego, który może pokrywać się z miesiącem kalendarzowym ich wystąpienia, ale nie musi
Wysokość dodatku50% lub 100% w zależności od dnia lub pory nadgodzin100%
Podstawa prawnaArt. 1511 § 1-2 Kodeksu pracyArt. 1511 § 2 Kodeksu pracy
LimitKodeks pracy nie określa bezpośrednio limitu nadgodzin dobowych, ale ich maksymalna liczba wynika z przepisów o odpoczynku dobowym. Limit nadgodzin dobowych dla osoby zatrudnionej na pełny etat w podstawowym systemie czasu pracy wynosi 5 godzin, co daje razem 13 godzin pracyArt. 131 § 1 Kodeksu pracy stanowi, że tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekroczyć przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Im dłuższy, tym większa elastyczność w układaniu rozkładu czasu pracy i występowaniu ewentualnych nadgodzin

Jak liczyć nadgodziny dobowe?

Nadgodziny dobowe, za które pracownik nabywa prawo do normalnego wynagrodzenia z dodatkiem na podstawie art. 1511 § 1 Kodeksu pracy, powstają, kiedy czas pracy przekroczy normę dobową lub przedłużony dobowy wymiar czasu pracy.

Zgodnie z art. 129 § 1 k.p. czas pracy nie przekracza 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w maksymalnie 4-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Wyjątki od tego przepisu to:

  • system równoważnego czasu pracy,
  • praca przy dozorze urządzeń,
  • praca polegająca na pilnowaniu mienia lub ochronie osób,
  • praca w ruchu ciągłym,
  • system skróconego tygodnia pracy,
  • weekendowy system czasu pracy, czyli praca wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta.

W tych przypadkach dopuszcza się przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy. Maksymalne wartości podaliśmy w poniższej tabeli. W tych szczególnych przypadkach nadgodziny wystąpią dopiero po przekroczeniu wskazanych limitów, a nie 8 godzin na dobę.

System czasu pracy lub charakter pracyPrzedłużony dobowy wymiar czasu pracyPodstawa prawna
System równoważnego czasu pracy12 godzinArt. 135 Kodeksu pracy
Praca przy dozorze urządzeń lub związana z częściowym pozostawaniem w pogotowiu do pracy16 godzinArt. 136 Kodeksu pracy
Pilnowanie mienia lub ochrona osób24 godziny*Art. 137 Kodeksu pracy
Praca w ruchu ciągłym12 godzin jednego dnia w niektórych tygodniach w maksymalnie 4-tygodniowym okresie rozliczeniowym**Art. 138 Kodeksu pracy
System skróconego tygodnia pracy12 godzinArt. 143 Kodeksu pracy
Weekendowy system czasu pracy12 godzinArt. 144 Kodeksu pracy
*Pracownikowi, który odbył 24-godzinną zmianę, należy się tzw. odpoczynek równoważny, czyli obejmujący co najmniej 24 godziny. Gdyby się zdarzyło, że osoba po całodobowej zmianie zostałaby w pracy dłużej ze względu np. nieobecność innego pracownika wskutek wypadku, powstałyby nadgodziny średniotygodniowe, nie dobowe.
**Za każdą godzinę pracy powyżej 8 godzin na dobę w dniu wykonywania pracy w przedłużonym wymiarze czasu pracy pracownikowi należy się dodatek za nadgodziny.
Przykład

Załóżmy, że pracownik objęty systemem równoważnym pracuje 10 godzin dziennie od poniedziałku do środy i 5 godzin dziennie w czwartek i piątek w danym tygodniu. Ewidencja czasu pracy powinna wykazać nadgodziny, kiedy pracownik przepracuje np. 11 godzin zamiast 10 w poniedziałek i wtorek. To dałoby 2 nadgodziny dobowe. Dla porównania – pracownik objęty podstawowym czasem pracy wykazałby po 3 nadgodziny w poniedziałek i wtorek, co dałoby razem 6 nadgodzin dobowych.

Jak liczyć nadgodziny średniotygodniowe?

Nadgodziny średniotygodniowe, jak sama nazwa wskazuje, określa się w skali tygodniowej, a nie dobowej. Te godziny nadliczbowe powodują przekroczenie średniotygodniowej normy czasu pracy w okresie rozliczeniowym, np. 40 godzin na tydzień w ciągu 1 miesiąca.

O ile nadgodziny dobowe wykazuje się z dnia na dzień, o tyle nadgodziny średniotygodniowe podsumowuje się dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego, który może pokrywać się z miesiącem kalendarzowym, ale nie musi. Jeśli okres rozliczeniowy obejmuje aż 3 miesiące, to pracownik może otrzymać dodatek za nadgodziny średniotygodniowe niemal po upływie kwartału. Co ważne, normalne wynagrodzenie za wszystkie przepracowane godziny, w tym potencjalne nadgodziny średniotygodniowe, wypłaca się co miesiąc.

Aby sprawdzić, czy wystąpiły nadgodziny średniotygodniowe w okresie rozliczeniowym, musisz znać:

  • liczbę godzin przepracowanych przez pracownika,
  • wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach,
  • liczbę godzin nadliczbowych dobowych.

🚀 Zautomatyzuj obliczanie wynagrodzeń na bazie elektronicznej ewidencji czasu pracy! 

Pełna obsługa kadr i płac w TribePerk zagwarantuje Ci nie tylko ekspercki nadzór nad rozliczeniami pracowników. Zyskasz również dostęp do platformy kadrowo-płacowej online, która wyeliminuje nieefektywne ewidencjonowanie godzin pracy w Twojej firmie!

Poznaj szczegóły

Przykład

3-miesieczny okres rozliczeniowy od 1 stycznia do 31 marca w 2023 roku obejmuje 512 godzin pracy (styczeń – 168 godzin, luty – 160 godzin, marzec – 184 godziny). Osoba zatrudniona na pełny etat przepracowała 548 godzin. Z ewidencji czasu pracy wynika, że pracownik zostawał po godzinach od poniedziałku do piątku – czasami na 1 godzinę, czasami aż na 4 godziny. W efekcie nadgodziny dobowe wyniosły 20 godzin.

548 godzin – 512 godzin = 36 godzin

36 godzin – 20 godzin = 16 godzin

Z obliczeń wynika, że pracownik powinien otrzymać dodatek za 16 nadgodzin średniotygodniowych na koniec okresu rozliczeniowego. Te godziny nadliczbowe mogły powstać wskutek pracy w dni wolne, np. soboty, za które pracownik nie odebrał dni wolnych.

Według art. 1511 § 2 k.p. dodatek za nadgodziny średniotygodniowe wynosi 100% wynagrodzenia. Pracodawca nie wypłaca go, jeśli przekroczenie przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym było wynikiem godzin nadliczbowych, za które pracownik również zyskuje prawo do dodatku lub czasu wolnego.

Wynagrodzenie ryczałtowe upraszcza rozliczanie nadgodzin, ale nie jest dostępne dla każdego pracownika

Pracodawca może ustalić stawkę ryczałtową za godziny nadliczbowe dla pracowników, którzy na stałe pracują poza zakładem pracy.

Dowiedz się, jak obliczać i wypłacać ryczałt za nadgodziny
article_thumbnail

Nadgodziny średniotygodniowe – przykład z pracą w dzień wolny

Co do zasady, pracownikowi wykonującemu pracę w dniu wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy należy się inny dzień wolny od pracy w tym samym okresie rozliczeniowym. Niestety, zdarza się, że pracodawca nie może dopełnić tego obowiązku, np. wskutek usprawiedliwionej nieobecności pracownika, który nagle zachorował. Wtedy należy wypłacić pracownikowi dodatkowe wynagrodzenie. Jeżeli osoba zatrudniona przepracuje 10 godzin w sobotę, nadgodziny średniotygodniowe wyniosą 8 godzin, a nadgodziny dobowe – 2 godziny.

Ile godzin nadliczbowych może przepracować pracownik w ciągu roku?

Pracownik może przepracować 376, 384 lub 416 godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym. Skąd takie rozbieżności? To zależy, czy przyjmiemy interpretację MRPiPS czy GIP.

Sprawdź limity nadgodzin według GIP i ministerstwa
article_thumbnail

Nadgodziny średniotygodniowe – przykład z wcześniejszym rozpoczęciem pracy

Nadgodziny średniotygodniowe mogą wystąpić, kiedy pracownik rozpocznie pracę na polecenie pracodawcy wcześniej, niż przewiduje grafik. To, jak należy sklasyfikować te nadgodziny, zależy od tego, czy wystąpiły w dobie pracowniczej, czy poza nią.

Według art. 128 § 3 pkt 1 k.p. doba pracownicza obejmuje 24 godziny od godziny rozpoczęcia pracy zgodnie z rozkładem czasu pracy. Jeżeli pracownik zaczyna pracę o 7:00 w poniedziałek, doba pracownicza skończy się o 7:00 kolejnego dnia. Z harmonogramu wynika, że dana osoba powinna zacząć pracę o 8:00 we wtorek. W efekcie między 7:00 a 8:00 we wtorek powstaje luka, którą możemy nazwać „godziną międzydobową”, bo nie przynależy do żadnej doby pracowniczej. Gdyby pracodawca wydał polecenie pracy od 7:00 we wtorek, to powstałaby nadgodzina średniotygodniowa, a nie dobowa. Dzieje się tak, ponieważ nie zostaje przekroczony dobowy wymiar czasu pracy. Różnice uwzględniliśmy w tabeli.

Dzień tygodniaRozkład czasu pracyDoba pracowniczaRzeczywiście przepracowane godzinyLiczba i rodzaj nadgodzin
Poniedziałek7:00 – 15:00Od 7:00 w poniedziałek do 7:00 we wtorek7:00 – 17:002 nadgodziny dobowe (15:00 – 17:00)
Wtorek8:00 – 16:00Od 8:00 we wtorek do 8:00 w środę7:00 – 17:001 nadgodzina średniotygodniowa (7:00 – 8:00, nie wpisuje się w żadną dobę pracowniczą)
1 nadgodzina dobowa 
Środa8:00 – 16:00Od 8:00 w środę do 8:00 w czwartek8:00 – 16:00Brak
Czwartek9:00 – 17:00Od 9:00 w czwartek do 9:00 w piątek8:00 – 17:001 nadgodzina średniotygodniowa (8:00 – 9:00, nie wpisuje się w żadną dobę pracowniczą)
Piątek10:00 – 18:00 Od 10:00 w piątek do 10:00 w sobotę10:00 – 19:001 nadgodzina dobowa (18:00 – 19:00)
Suma nadgodzin4 nadgodziny dobowe
2 nadgodziny średniotygodniowe

Nadgodziny średniotygodniowe – przykład z równoważnym systemem czasu pracy

Pracownik objęty systemem równoważnego czasu pracy może pracować do 12 godzin dziennie. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony na dwa sposoby – albo przyznaniem dnia wolnego, albo krótszym dobowym wymiarem czasu pracy. Ważne, aby w okresie rozliczeniowym, który wynosi zasadniczo 1 miesiąc, liczba przepracowanych godzin nie przekroczyła wymiaru czasu pracy, np. 176 godzin w sierpniu 2023 roku dla pracownika pełnoetatowego.

Załóżmy, że pracownik miał przepracować 12 godzin w poniedziałek i wtorek, 4 godziny w środę i czwartek oraz 8 godzin w piątek. Niestety, każdego dnia pracował o 1 godzinę dłużej, niż wynikało z rozkładu. Nadgodziny, które wystąpiły w poniedziałek, wtorek i piątek, należy zakwalifikować jako dobowe. Z kolei godziny nadliczbowe, które wystąpiły po 4 godzinach pracy, należy rozliczyć jako nadgodziny średniotygodniowe. Dlaczego?

W środę i czwartek nie doszło do przekroczenia ani normy dobowej, ani przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracy, ponieważ pracownik skończył pracę po 5 godzinach. Dobowy wymiar czasu pracy był niższy od ustawowej normy czasu pracy. Nadgodziny dobowe powstałyby dopiero po 8 godzinach pracy.

Udostępnij artykuł
Redakcja
main author
Katarzyna Kupczyk
Autor • Redaktor TribePerk
Anna Pietrkiewicz
Anna Pietrkiewicz
Recenzja • Specjalista ds. kadr i płac
TRIBEPERK: PROFESJONALNA OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA
My rozliczamy płace, Ty liczysz korzyści