Ile wynosi i kogo obowiązuje minimalna stawka godzinowa w 2023 roku?

avatar
Katarzyna Kupczyk
Autor • Redaktor TribePerk
4 min czytania
17.11.2022
Aktualizacja: 16.06.2023
Aktualne
post thumbnail
4 min czytania
17.11.2022
Aktualizacja: 16.06.2023
Aktualne

Minimalna stawka godzinowa, która obowiązuje w niektórych umowach cywilnoprawnych, wzrośnie dwukrotnie w 2023 roku: do 22,80 zł brutto od 1 stycznia i do 23,50 zł brutto od 1 lipca. Druga podwyżka oznacza wzrost minimalnej stawki godzinowej o 19,3% w porównaniu z kwotą obowiązującą w 2022 roku. W jakich umowach mają zastosowanie te stawki? Ile wynosi minimalna stawka godzinowa netto?

 1. Minimalna stawka godzinowa brutto w 2023 roku
 2. Ile zapłaci zleceniodawca za 1 godzinę pracy zleceniobiorcy?
 3. Minimalna stawka godzinowa netto w 2023 roku
 4. Kogo obowiązuje minimalna stawka godzinowa?
 5. W jakich umowach stosuje się minimalną stawkę godzinową?
 6. Czy trzeba wpisać minimalną stawkę godzinową do umowy?
 7. FAQ
  1. Czy zleceniodawca zapłaci karę za nieprzestrzeganie minimalnej stawki godzinowej?
  2. Jak często wypłaca się wynagrodzenie bazujące na minimalnej stawce godzinowej?

Minimalna stawka godzinowa 2023

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku minimalna stawka godzinowa będzie wynosić 22,80 zł brutto, co oznacza wzrost o 15,7% w porównaniu ze stawką obowiązującą w 2022 roku. Od 1 lipca do 31 grudnia 2023 roku minimum wzrośnie do 23,50 zł brutto. Finalna podwyżka wyniesie 3,80 zł.

Dwukrotna zmiana minimalnej stawki godzinowej i najniższej krajowej w 2023 roku została wywołana przez inflację. Jej prognozowana wysokość przekracza 5%, więc zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu należało ogłosić dwie podwyżki w ciągu roku.

Minimalna stawka godzinowa 2023 – koszt dla zleceniodawcy

Całkowity koszt zleceniodawcy jest uzależniony od profilu zleceniobiorcy, który wpływa na rodzaj opłacanych składek ZUS. Więcej o tym przeczytasz w artykule o kosztach zatrudnienia pracownika w 2023 roku – przeanalizowaliśmy 5 popularnych przypadków z umową zlecenie.

Profil zleceniobiorcyCałkowity koszt zleceniodawcy od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 rokuCałkowity koszt zleceniodawcy od 1 lipca do 31 grudnia 2023 roku
Brak innego zatrudnienia26,89 lub 27,47 zł w zależności od indywidualnej sytuacji pracownika27,71 zł lub 28,31 zł w zależności od indywidualnej sytuacji pracownika
Ma podpisaną inną umowę zlecenie, z której przychód nie przekracza najniższej krajowej26,89 lub 27,47 zł w zależności od indywidualnej sytuacji pracownika27,71 zł lub 28,31 zł w zależności od indywidualnej sytuacji pracownika
Ma podpisaną inną umowę zlecenie, z której przychód jest równy co najmniej najniższej krajowej22,80 zł23,50 zł
Własny pracownik26,89 lub 27,47 zł w zależności od indywidualnej sytuacji pracownika27,71 zł lub 28,31 zł w zależności od indywidualnej sytuacji pracownika
Pracownik innej firmy, który zarabia co najmniej najniższą krajową22,80 zł23,50 zł
Uczeń lub student poniżej 26. roku życia22,80 zł23,50 zł
Emeryt lub rencista26,89 zł27,71 zł
Zleceniobiorca nie należy do PPK (Pracowniczych Planów Kapitałowych). Student i uczeń korzystają z PIT-u zerowego. Zleceniodawca opłaca składkę wypadkową w wysokości 1,67%.

👉 Umowa zlecenie zwykle generuje niższe koszty dla przedsiębiorcy, ale nie zawsze można ją podpisać. Poznaj 18 najważniejszych różnic między umową zlecenie a umową o pracę.

Minimalna stawka godzinowa netto 2023

Minimalna stawka godzinowa netto, czyli „na rękę”, również jest odmienna dla poszczególnych grup zleceniobiorców.

Profil zleceniobiorcyMinimalna stawka godzinowa netto od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 rokuMinimalna stawka godzinowa netto od 1 lipca do 31 grudnia 2023 roku
Brak innego zatrudnienia16,41 zł16,98 zł
Ma podpisaną inną umowę zlecenie, z której przychód nie przekracza najniższej krajowej16,41 zł16,98 zł
Ma podpisaną inną umowę zlecenie, z której przychód jest równy co najmniej najniższej krajowej18,75 zł19,38 zł
Własny pracownik15,90 zł16,45 zł
Pracownik innej firmy, który zarabia co najmniej najniższą krajową18,75 zł19,38 zł
Uczeń lub student poniżej 26. roku życia22,80 zł23,50 zł
Emeryt lub rencista16,41 zł16,98 zł
Zleceniobiorca nie należy do PPK (Pracowniczych Planów Kapitałowych), nie złożył deklaracji PIT-2, zastosowano 20% koszty uzyskania przychodu, nie została naliczona składka na ubezpieczenie chorobowe. Student i uczeń korzystają z PIT-u zerowego. 

Kto powinien zarabiać co najmniej minimalną stawkę godzinową?

Minimalną stawkę godzinową mają zagwarantowaną:

 • osoby fizyczne, które nie wykonują działalności gospodarczej, ale realizują zlecenia lub świadczą usługi na rzecz przedsiębiorców bądź innych jednostek organizacyjnych, z którymi podpisują umowy cywilnoprawne wskazane w art. 734 i 750 Kodeksu cywilnego,
 • „samozatrudnieni”, czyli osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Nie zatrudniają pracowników i nie zawierają umów ze zleceniobiorcami – samodzielnie realizują zadania wynikające z umów. Ponadto ich działalność musi być zarejestrowana w Polsce lub państwie nienależącym do UE bądź EOG.

W jakich umowach stosuje się minimalną stawkę godzinową?

Minimalna stawka godzinowa dotyczy:

 1. umów zleceń (art. 734 k.c.),
 2. umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750 k.c.).

Niemniej istnieją wyjątki.

Minimalna stawka godzinowa nie obowiązuje, kiedy:

 • kiedy zleceniodawca nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o wynagrodzeniu minimalnym,
 • osoba przyjmująca zlecenie i otrzymująca wynagrodzenie prowizyjne decyduje o miejscu i czasie, w którym wykona zlecenie,
 • osoba świadcząca usługi i otrzymująca wynagrodzenie prowizyjne określa miejsce i czas, w którym zrealizuje usługi,
 • usługi dotyczą sprawowanej osobiście i w sposób ciągły całodobowej opieki nad osobami lub grupą osób.

Czy minimalna stawka godzinowa musi być wpisana w umowie?

Nie, wynagrodzenie nie musi być określone w stawce godzinowej. Dopuszczalna jest stawka miesięczna. Co kluczowe, kiedy przeliczymy należne wynagrodzenie, dzieląc je przez przepracowane godziny, nie możemy otrzymać kwoty niższej od obowiązującej minimalnej stawki godzinowej w danym roku. Ta zasada dotyczy także umów zawieranych ustnie.

Przykład

Oliwia podpisała umowę zlecenie na 2500 zł brutto miesięcznie. Aby minimalna stawka godzinowa wyniosła 22,80 zł brutto w I połowie 2023 roku i 23,50 zł brutto w II połowie 2023 roku, Oliwia nie powinna przepracować więcej niż 109 godzin w pierwszym okresie i 106 godzin w drugim okresie. Gdyby stawka godzinowa Oliwii okazała się niższa od minimalnej, zleceniodawca musiałby wyrównać tę kwotę. W efekcie Oliwia otrzymałaby wyższe wynagrodzenie niż wskazane w umowie.

👉 Dzięki obsłudze płac w TribePerk zyskasz dostęp do intuicyjnej platformy kadrowo-płacowej online, która automatyzuje rozliczanie wynagrodzeń. Masz całodobowy dostęp do danych kadrowo-płacowych, a Twoi zleceniobiorcy mogą samodzielnie generować paski płacowe i rachunki do umów zleceń.

Pasek płacowy z umowy zlecenia na platformie kadrowo-płacowej TribePerk
Pasek płacowy, który może wygenerować zleceniobiorca zalogowany na platformie kadrowo-płacowej TribePerk

Strony umowy powinny określić na piśmie sposób ustalenia liczby godzin, które zostaną poświęcone na wykonanie zlecenia czy świadczenie usługi. Jeśli umowa nie zawiera takich ustaleń, osoba realizująca zlecenie lub świadcząca usługę musi poinformować drugą stronę o liczbie przepracowanych godzin – w formie elektronicznej, pisemnej lub innej udokumentowanej.

Przykład

Oliwia ustaliła ze zleceniodawcą, że na koniec każdego miesiąca będzie podsyłać harmonogram z datami i przepracowanymi godzinami. Na tej podstawie zleceniodawca zweryfikuje, czy Oliwia osiągnęła minimalną stawkę godzinową, czy trzeba wyrównać wynagrodzenie.

Dodatkowe pytania o minimalną stawkę godzinową

Co grozi zleceniodawcy za nieprzestrzeganie minimalnej stawki godzinowej?

Zgodnie z art. 8e ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przedsiębiorca lub osoba działająca w jego imieniu podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł, jeżeli wypłaca osobie wykonującej zlecenie lub świadczącej usługę wynagrodzenie, które w przeliczeniu na godziny jest niższe od minimalnej stawki godzinowej.

Jak często trzeba wypłacać wynagrodzenie wynikające z minimalnej stawki godzinowej?

Jeśli umowa zlecenie lub umowa o świadczenie usług została zawarta na dłużej niż 1 miesiąc, wynagrodzenie wypłaca się co najmniej 1 raz w miesiącu.

Udostępnij artykuł
Redakcja
main author
Katarzyna Kupczyk
Autor • Redaktor TribePerk
TRIBEPERK: PROFESJONALNA OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA
My rozliczamy płace, Ty liczysz korzyści