Jak obliczyć podatek od umowy zlecenia? Wyjaśniamy, kto go opłaca i kiedy stosuje się ryczałt

avatar
Katarzyna Kupczyk
Autor • Redaktor TribePerk
Anna Pietrkiewicz
Anna Pietrkiewicz
Recenzja • Specjalista ds. kadr i płac
11 min czytania
30.06.2023
Aktualizacja: 05.07.2023
Aktualne
post thumbnail
11 min czytania
30.06.2023
Aktualizacja: 05.07.2023
Aktualne

To, ile zapłacisz podatku dochodowego od umowy zlecenia, zależy od wielu czynników, w tym oskładkowania umowy zlecenie, ulg podatkowych, wynagrodzenia brutto czy statusu zleceniobiorcy będącego cudzoziemcem. Wyjaśniamy, dlaczego nie zawsze zleceniodawca nalicza i odprowadza podatek od umowy zlecenia oraz jak obliczyć zaliczkę na podatek według zasad ogólnych i zryczałtowany.

 1. Ile wynosi opodatkowanie umowy zlecenia?
 2. Kto płaci podatek od umowy zlecenia – zleceniodawca czy zleceniobiorca?
 3. Jak kwota zmniejszająca podatek wpływa na podatek od umowy zlecenia?
 4. Jak obliczyć podatek dochodowy od umowy zlecenie zawartej z uczniem lub studentem?
  1. Przykład – umowa zlecenie ze studentką przed ukończeniem 26. roku życia i po
 5. Kiedy umowa zlecenie jest nieopodatkowana?
 6. Czy emeryt opłaca podatek dochodowy z umowy zlecenia?
 7. Jak naliczyć podatek dochodowy w przypadku zbiegu umowy zlecenia i umowy o pracę?
 8. Jaki podatek naliczyć od umowy zlecenia do 200 zł brutto?
 9. Jak obliczyć zryczałtowany podatek dochodowy od umowy zlecenia?
 10. Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy od umowy zlecenia według zasad ogólnych?
 11. Jak wypłata świadczenia chorobowego z umowy zlecenia wpływa na wysokość podatku?
  1. Przykład – wypłata zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy a podatek dochodowy
 12. Jak tzw. limit 30-krotności wpływa na podatek od umowy zlecenia?
 13. Ile wynosi podatek dochodowy od umowy zlecenia zawartej z obcokrajowcem?
 14. Czy nieodpłatna umowa zlecenia jest opodatkowana?
 15. Czy zleceniobiorca może otrzymać zwrot podatku z umowy zlecenia?

Ile wynosi opodatkowanie umowy zlecenia?

12% lub 32% w zależności od progu podatkowego. W I progu podatkowym podatek wynosi 12% minus kwota zmniejszająca podatek.

12% × 120 000 zł = 14 400 zł

14 400 zł – 3600 zł = 10 800 zł

W II progu podatkowym zleceniobiorca płaci 32% od nadwyżki ponad 120 000 zł. Co ważne, to zleceniobiorca powinien monitorować, kiedy przychody z różnych źródeł przekroczą I próg podatkowy. Wtedy powinien złożyć oświadczenie, na podstawie którego zleceniodawcy będą naliczać wyższą stawkę podatku. W przeciwnym razie rozliczenie roczne wykaże niedopłatę.

👉 Dzięki obsłudze płacowej Twojej firmy w TribePerk zyskasz pewność, że wszystkie osoby, które zatrudniasz na podstawie umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz innych, otrzymają poprawnie i zgodnie z prawem naliczone wynagrodzenia. Co więcej, zyskasz dostęp do zautomatyzowanej platformy kadrowo-płacowej online, która uwolni czas Twój i Twoich pracowników od ręcznych, żmudnych zadań administracyjnych.

Kto płaci podatek od umowy zlecenia?

Co do zasady, zleceniodawca, czyli płatnik, jest odpowiedzialny za obliczenie, odprowadzenie i przekazanie urzędowi skarbowemu zaliczki na podatek dochodowy od umowy zlecenia.

Według art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnikiem zaliczki jest:

 • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
 • osoba prawna i jej jednostka organizacyjna,
 • jednostka organizacyjna, która nie ma osobowości prawnej.

Jeden z wyjątków podaje art. 41 ust. 2 ustawy o pdof. Płatnik (zleceniodawca) nie pobiera zaliczki na podatek, jeżeli podatnik (zleceniobiorca) złoży oświadczenie, że usługi, które wykonuje w ramach umowy zlecenia, wchodzą w zakres jego pozarolniczej działalności gospodarczej.

Inne przypadki, w których zleceniobiorca jest odpowiedzialny za rozliczenie podatku dochodowego, to:

 • umowa zlecenie zawarta między osobami, które nie prowadzą działalności gospodarczej,
 • umowa zlecenie zawarta z osobą prowadzącą nierejestrowaną działalność gospodarczą.

Umowa zlecenie a kwota zmniejszająca podatek w 2023 roku

Od 1 stycznia 2023 roku zleceniobiorcy mogą wypełniać nowy wzór formularza PIT-2, aby składać wnioski i oświadczenia, które wpływają na wysokość zaliczek na podatek dochodowy. Jedną z „nowości” jest opcjonalny podział kwoty zmniejszającej podatek (maksymalnie 300 zł miesięcznie i razem 3600 zł rocznie) między kilku zleceniodawców.

Zleceniobiorca, który zarabia na podstawie trzech umów zleceń, może ustalić, że każdy zleceniodawca będzie odejmować 1/36 kwoty zmniejszającej podatek od comiesięcznej zaliczki, czyli 100 zł. To jedna z opcji. Równie dobrze tylko dwóch zleceniodawców może stosować 1/24 kwoty zmniejszającej podatek, czyli 150 zł, lub tylko jeden zleceniodawca może potrącać pełną kwotę, czyli 300 zł.

Co istotne, Ministerstwo Finansów zakomunikowało, że zleceniodawcy nie odpowiadają za nieprawdziwe informacje podane przez zleceniobiorców. Gdyby okazało się, że płatnicy odprowadzali za niskie zaliczki z winy podatnika, to zleceniobiorca poniesie konsekwencje, w tym pokryje niedopłatę, która wyjdzie na jaw w rozliczeniu rocznym.

Umowa zlecenie z uczniem lub studentem do 26. roku życia a podatek dochodowy

Jeśli zleceniodawca podpisze umowę zlecenie z uczniem lub studentem, który nie skończył 26 lat, to nie naliczy żadnych składek ZUS. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której firma zatrudni studenta na umowę o pracę i podpisze z nim dodatkową umowę zlecenie. Wtedy umowa cywilnoprawna jest ozusowana. W obu przypadkach nie nalicza się zaliczki na podatek dochodowy. Uczniowie i studenci mogą korzystać z ulgi dla młodych, czyli tzw. zerowego PIT-u.

Co ważne, to zwolnienie podmiotowe przysługuje do dnia 26. urodzin zleceniobiorcy i do momentu, w którym jego przychody (z różnych źródeł) osiągną 85 528 zł w roku podatkowym. Uwaga – zleceniobiorcy, którego przychody przekroczyły 85 528 zł, należy się jeszcze kwota wolna od podatku (30 000 zł), mająca zastosowanie przy opodatkowaniu według zasad ogólnych. De facto podatek zostanie naliczony dopiero po przekroczeniu 115 528 zł.

Zleceniodawca bierze pod uwagę ulgę dla młodych „z automatu” – nie potrzebuje oświadczenia zleceniobiorcy w tym zakresie. Jeżeli uczeń lub student złoży wniosek o niestosowanie ulgi dla młodych (np. na formularzu PIT-2), dostanie ewentualny zwrot nadpłaconego podatku po rozliczeniu rocznym.

Z zerowego PIT-u nie skorzysta młody podatnik, który założy działalność gospodarczą i zawrze umowę zlecenie w ramach JDG. Ulgi dla młodych nie stosuje się też w przypadku zleceń rozliczanych ryczałtowo, czyli opiewających na kwoty do 200 zł brutto.

Przykład – umowa zlecenie ze studentką przed ukończeniem 26. roku życia i po

Iwona prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i zajmuje się projektowaniem wnętrz. Zdecydowała, że potrzebuje się odciążyć z prostych zadań organizacyjnych i pomocy w zakresie marketingu w social mediach. Podpisała umowę zlecenie na kwotę 4000 zł brutto z 25-letnią studentką kierunku Zarządzanie ze specjalnością Marketing i e-commerce. Projektantka nie musi naliczać składek ZUS i podatku dochodowego. Kiedy zleceniobiorczyni skończy 26 lat, umowa zlecenie zostanie opodatkowana i ozusowana. Do tego momentu kwota brutto na umowie równa się kwocie netto dla studentki.

Załóżmy, że 31 lipca zleceniobiorczyni skończy 26 lat. Czy to oznacza, że zleceniodawczyni powinna oskładkować i opodatkować wynagrodzenie za cały lipiec?

 • Zerowy PIT obowiązuje do dnia 26. urodzin włącznie. Jeśli Iwona wypłaci wynagrodzenie za lipiec do ostatniego dnia miesiąca, to nie odprowadzi zaliczki na podatek.
 • W dniu, w którym zleceniobiorczyni obchodzi 26. urodziny, powstaje obowiązek ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. To oznacza, że Iwona musi naliczyć składki wyłącznie za wynagrodzenie za 1 dzień – 31 lipca.
 • Gdyby 26. urodziny zleceniobiorczyni wypadły 4 sierpnia, zleceniodawczyni powinna wypłacić wynagrodzenie za lipiec do tego dnia włącznie, aby uniknąć opodatkowania. Wynagrodzenie za sierpień byłoby oskładkowane za okres od 4 sierpnia do 31 sierpnia.

Kiedy jeszcze umowa zlecenie jest nieopodatkowana?

Zleceniobiorca, który przewiduje, że jego dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej nie przekroczą 30 000 zł w danym roku, może złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek w tym roku podatkowym. W tym celu powinien przekazać zleceniodawcy PIT-2 z zakreślonym kwadratem w polu 20 w części J. Gdyby się okazało, że zleceniobiorca zarobi więcej, powinien wycofać ten wniosek. W przeciwnym razie narazi się na niedopłatę po rozliczeniu rocznym.

Wniosek podatnika o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy z umowy zlecenia
Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy z umowy zlecenia

Umowa zlecenie z emerytem a podatek dochodowy

Jeżeli podpiszesz umowę zlecenie ze zleceniobiorczynią mającą więcej niż 60 lat lub zleceniobiorcą mającym więcej niż 65 lat, prawdopodobnie zastosujesz ulgę dla pracujących seniorów. Aby to było możliwe, druga strona umowy – mimo nabycia uprawnień – nie może otrzymywać:

 • emerytury lub renty rodzinnej z KRUS, ZUS bądź mundurowych systemów ubezpieczeń,
 • świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze stałej służby funkcjonariusza służby mundurowej,
 • uposażenia rodzinnego,
 • uposażenia należnego sędziemu w stanie spoczynku.

Ponadto zleceniobiorca musi podlegać ubezpieczeniom społecznym.

Oświadczenia zleceniobiorcy o ulgach podatkowych na PIT-2
Oświadczenia zleceniobiorcy o ulgach podatkowych na PIT-2

Zleceniodawca musi zastosować ulgę dla pracujących seniorów najpóźniej od kolejnego miesiąca po złożeniu oświadczenia przez zleceniobiorcę. Kiedy senior przestanie spełniać warunki, np. zacznie pobierać emeryturę, musi wycofać oświadczenie. Gdyby senior nie skorzystał z ulgi w trakcie roku, to nic nie straci, bo skorzysta z niej w zeznaniu rocznym i otrzyma zwrot nadpłaconego podatku.

Zwolnienie podatkowe dla seniorów obejmuje 85 528 zł przychodów z różnych źródeł w roku podatkowym. Kiedy ta kwota zostanie przekroczona, senior skorzysta jeszcze z kwoty wolnej od podatku (30 000 zł) w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych. To oznacza, że zleceniodawca naliczy podatek, kiedy zleceniobiorca wykorzysta ulgę podatkową (85 528 zł) i kwotę wolną od podatku (30 000 zł), czyli po przekroczeniu 115 528 zł.

Podobnie jak w przypadku ulgi dla młodych, ulgi dla pracujących seniorów nie stosuje się, kiedy wynagrodzenie brutto z umowy zlecenia wynosi maksymalnie 200 zł, więc jest opodatkowane ryczałtowo.

Umowa o pracę i umowa zlecenie a podatek dochodowy

Zbieg umowy o pracę i umowy zlecenie, które zawarto z różnymi firmami, sprawia, że podatnik powinien złożyć oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej podatek zarówno u pracodawcy, jak i u zleceniodawcy. W tym przypadku może zdecydować, że:

 • pracodawca i zleceniodawca będą pomniejszać zaliczki na podatek o 150 zł, co da razem 300 zł miesięcznie, czyli maksimum,
 • tylko pracodawca lub zleceniodawca będzie odejmować od zaliczki na podatek 300 zł,
 • żaden z nich nie będzie stosować kwoty zmniejszającej podatek, więc rozliczenie roczne wykaże nadpłatę do zwrotu.

Jeśli podatnik zawarł umowę o pracę i umowę zlecenie z tą samą firmą, powinien złożyć oddzielne oświadczenia.

👉 Dowiedz się, czym się różni umowa zlecenie od umowy o pracę poza kwestiami składkowymi.

Zryczałtowany podatek dochodowy od umowy zlecenia do 200 zł brutto

Od 1 lipca 2022 roku zryczałtowany podatek dochodowy wynosi 12%. Według art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o pdof zleceniodawca nalicza go, jeśli wynagrodzenie brutto wynosi maksymalnie 200 zł. Ten przepis obowiązuje w przypadku umów zleceń i umów o dzieło zawieranych z osobami, które nie są pracownikami zleceniodawcy.

Jak rozliczyć kilka umów zleceń, z których wynagrodzenia brutto wynoszą mniej niż 200 zł? Niezależnie od tego, czy zleceniodawca podpisał je z różnymi osobami, czy z jedną osobą, we wszystkich przypadkach stosuje stawkę ryczałtową.

Jeżeli pracodawca podpisze umowę zlecenie z własnym pracownikiem, odprowadzi od niej zaliczkę na podatek dochodowy, którą obliczy według zasad ogólnych. Wysokość wynagrodzenia nie jest istotna. Pracodawca-zleceniodawca nie zastosuje ryczałtu, nawet jeśli umowa zlecenie będzie opiewać na mniej niż 200 zł brutto.

Zryczałtowany podatek dochodowy nie obowiązuje w przypadku umowy zlecenia, z tytułu której zleceniobiorca zarobił mniej niż 200 zł brutto, ale rozliczył się na podstawie stawki godzinowej. Zleceniodawca musi obliczyć zaliczkę według zasad ogólnych. Ta reguła dotyczy też stawki akordowej.

Zaliczki na zryczałtowany podatek za 2023 rok trzeba wykazać na formularzu PIT-8AR do końca stycznia 2024 roku.

Jak obliczyć zaliczkę na zryczałtowany podatek dochodowy od umowy zlecenia?

To, czy umowa zlecenie jest ozusowana, czy nieoskładkowana, nie ma znaczenia dla zaliczki na zryczałtowany podatek dochodowy. Zawsze naliczysz zryczałtowaną stawkę w ten sam sposób, czyli 12% z przychodu zleceniobiorcy.

Przykład nr 1

Umowa zlecenie z osobą pracującą na 1/2 etatu w innej firmie jest ozusowana, ponieważ zleceniobiorca zarabia mniej niż minimalne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę.

Wynagrodzenie brutto: 200 zł

Zryczałtowana stawka podatku: 12%

Zaliczka na podatek: 12% × 200 zł = 24 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne: 11,26% × 200 zł = 22,52 zł (bez ubezpieczenia chorobowego)

Składka na ubezpieczenie zdrowotne: (200 zł – 22,52 zł) × 9% = 177,48 zł × 9% = 15,97 zł

Wynagrodzenie netto: 200 zł – 24 zł – 22,52 zł – 15,97 zł = 137,51 zł

Przykład nr 2

Zleceniobiorca podpisał piątą umowę zlecenie w tym miesiącu. Suma przychodów z wcześniejszych umów przekroczyła minimalne wynagrodzenie, więc piąty zleceniodawca nalicza wyłącznie składkę zdrowotną.

Wynagrodzenie brutto: 200 zł

Zryczałtowana stawka podatku: 12%

Zaliczka na podatek: 12% × 200 zł = 24 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 200 zł × 9% = 18 zł

Wynagrodzenie netto: 200 zł – 24 zł – 18 zł = 158 zł

Jak obliczyć zaliczkę na podatek od umowy zlecenia?

 1. Oblicz składki na ubezpieczenia społeczne, o ile zleceniobiorca im podlega obowiązkowo (pod emerytalne i rentowe) oraz dobrowolnie (pod chorobowe). Składka emerytalna to 9,76%, rentowa – 1,5%, chorobowa – 2,45%. Ich wartość kalkulujesz na podstawie wynagrodzenia brutto.
 2. Ustal zryczałtowane koszty uzyskania przychodów (20% lub 50% w przypadku tzw. kosztów autorskich). Koszty naliczasz od kwoty, która pozostanie, kiedy odejmiesz składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia brutto.
 3. Oblicz obowiązkową składkę zdrowotną. Pomniejsz wynagrodzenie brutto o składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe) i pomnóż tę kwotę razy 9%.
 4. Określ podstawę opodatkowania, odejmując od wynagrodzenia brutto składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe) i koszty uzyskania przychodów.
 5. Oblicz zaliczkę na podstawę dochodowy (12% lub 32% w zależności od progu podatkowego). Zaokrąglij kwotę do pełnych złotych.
 6. Pomniejsz zaliczkę na podatek o kwotę zmniejszającą podatek, o ile zleceniobiorca złożył oświadczenie o jej naliczaniu (100 zł, 150 zł lub 300 zł).
 7. Zaokrąglij zaliczkę na podatek do pełnych złotych i przelej kwotę urzędowi skarbowemu.

👉 Pobierz wzór rachunku do umowy zlecenia i dowiedz się, jak rozliczyć umowy cywilnoprawne za pomocą zautomatyzowanej platformy kadrowo-płacowej.

Przykład

Wynagrodzenie brutto: 6000 zł

Inne tytuły zleceniobiorcy do ubezpieczeń: brak

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe: tak

Składka na ubezpieczenie emerytalne finansowana przez pracownika: 6000 zł × 9,76% = 585,60 zł

Składka na ubezpieczenie rentowe finansowana przez pracownika: 6000 zł × 1,5% = 90 zł

Składka na ubezpieczenie chorobowe: 6000 zł × 2,45% = 147 zł

Suma składek na ubezpieczenia społeczne: 822,60 zł

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 6000 zł – 822,60 zł = 5177,40 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 5177,40 zł × 9% = 465,97 zł

Koszty uzyskania przychodów: 5177,40 zł × 20% = 1035,48 zł

Podstawa opodatkowania: 6000 zł – 822,60 zł – 1035,48 zł = 4141,92 zł ≈ 4142 zł

Zaliczka na podatek dochodowy: 4142 zł × 12% = 497,04 zł ≈ 497 zł

Kwota zmniejszająca podatek: tak, pojedyncza

Zaliczka po odjęciu kwoty zmniejszającej podatek: 497 zł – 300 zł = 197 zł

Wynagrodzenie netto: 6000 zł – 822,60 zł – 465,97 zł – 197 zł = 4514,43 zł

Jak wypłata świadczenia chorobowego z umowy zlecenia wpływa na podatek?

Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna, którą reguluje Kodeks cywilny. To oznacza, że w jej przypadku nie stosuje się przepisów o obliczaniu wynagrodzenia chorobowego dla pracowników, którzy dostają przeważnie – w dużym uproszczeniu – 80% pensji za okres L4.

Zleceniodawca może zredukować wynagrodzenie za czas nieobecności zleceniobiorcy, ale tylko tego, który nie wywiązał się ze swoich obowiązków. Za zlecenie wykonane w całości – mimo absencji chorobowej – należy się 100% wynagrodzenia. We wszystkich przypadkach płatnik nalicza zaliczkę na podatek od wynagrodzenia „chorobowego”. To, w jaki sposób zleceniodawca przeliczy wynagrodzenie za okres choroby, warto uwzględnić w umowie.

Inaczej postępuje się w przypadku zasiłku chorobowego wypłacanego zleceniobiorcy, który przystąpił do ubezpieczenia chorobowego. Z interpretacji indywidualnej Krajowej Informacji Skarbowej (7 listopada 2019 roku, nr 0115-KDIT2-2.4011.357.2019.1.MU) wynika, że zasiłek chorobowy wypłacony przez ZUS za pośrednictwem płatnika stanowi przychód z innych źródeł. To oznacza, że zleceniodawca nie musi odprowadzać zaliczki na podatek od zasiłku. Taki obowiązek mają pracodawcy na rzecz pracowników na podstawie art. 31 ustawy o pdof. Zleceniobiorca powinien otrzymać PIT-11.

Nawiasem mówiąc, pamiętaj o minimalnej stawce godzinowej, nawet jeśli rozliczasz się ze zleceniobiorcą według stawki miesięcznej. Kiedy podzielisz wynagrodzenie przez liczbę godzin przepracowanych przez zleceniobiorcę, musisz otrzymać stawkę równą co najmniej 23,50 zł brutto, która obowiązuje od 1 lipca 2023 roku.

Przykład – wypłata zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy a podatek dochodowy

Weronika zawarła umowę zlecenie na 6000 zł brutto. W jej ramach miała obsługiwać sklep internetowy, odpowiadając na pytania klientów, moderować opinie o produktach i opracowywać karty produktowe w ciągu miesiąca. Niestety, Weronika zachorowała i otrzymała zwolnienie lekarskie na 7 dni – od 13 do 19 marca 2023 roku. Mimo nieobecności udało jej się opracować 100 kart produktowych, czyli nieco mniej niż wcześniej. Weronika przygotowywała od 120 do 150 kart na miesiąc, czyli ok. 4-5 kart dziennie. Strony nie uzgodniły w umowie, ile kart powinna opracować, ponieważ ich liczba zależała od innych zadań. Z raportów zleceniobiorczyni wynikało, że przepracowuje ok. 90 godzin w miesiącu, więc minimalna stawka godzinowa była zachowana.

150 kart : 31 dni w marcu ≈ 5 kart

5 kart × 24 dni = 120 kart

100 kart ≈ 84% zlecenia pod kątem opracowywania kart na bazie dotychczasowych wyników

W związku z tym zleceniodawczyni Weroniki zadecydowała, że wypłaci jej 90% wynagrodzenia.

90% × 6000 zł brutto = 5400 zł brutto (kwota podlegająca opodatkowaniu i oskładkowaniu)

Oprócz wynagrodzenia z umowy zlecenia Weronika otrzymała zasiłek chorobowy z ZUS, wypłacony za pośrednictwem zleceniodawczyni, która nie odprowadziła od niego podatku. Weronika musi pamiętać, aby rozliczyć zasiłek w zeznaniu rocznym (na podstawie informacji PIT-11, którą otrzyma od zleceniodawczyni). Wyjątkowo w tym przypadku to ona jest płatniczką.

Podatek od umowy zlecenia a tzw. limit 30-krotności

Kiedy odejmiesz od wynagrodzenia brutto składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zleceniobiorcę i koszty uzyskania przychodu, otrzymasz kwotę stanowiącą podstawę opodatkowania. To oznacza, że ograniczenie podstawy wymiaru składek społecznych i składki chorobowej wpływa na wysokość podatku od umowy zlecenia.

Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, czyli 208 050 zł w 2023 roku (6935 zł × 30). Kiedy ta kwota zostanie przekroczona, zleceniodawca nie powinien naliczyć i odprowadzić składki emerytalnej oraz rentowej. Uwaga – zleceniobiorca może uzyskiwać przychody z różnych tytułów, w tym umów o pracę i umów zleceń, więc odpowiada za powiadomienie płatników o przekroczeniu wspomnianego limitu. Obie strony umowy mogą złożyć wniosek RPP poprzez PUE ZUS.

Wniosek RPP o sprawdzenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorcy
Wniosek RPP o sprawdzenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorcy

Przepisy ograniczają także podstawę wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ale nie w skali rocznej, tylko miesięcznej. W tym przypadku limit wynosi 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, czyli 17 337,50 zł (6935 zł × 250%). To maksymalna kwota, od której można naliczać 2,45% składki chorobowej. Ten limit nie obowiązuje w przypadku osób podlegających obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu.

Jak obliczyć podatek od umowy zlecenia zawartej z obcokrajowcem, np. Ukraińcem?

To, jaki podatek odprowadzisz od umowy zlecenia zawartej z obcokrajowcem, zależy od tego, czy cudzoziemiec jest rezydentem, czy nie. Od wynagrodzeń zleceniobiorców rezydentów nalicza się podatek na zasadach ogólnych, od wynagrodzeń zleceniobiorców nierezydentów – 20% zryczałtowanego podatku. W przypadku umowy z nierezydentem nie zastosujesz np. ulgi dla młodych i kosztów uzyskania przychodów.

Czy nieodpłatna umowa zlecenie jest opodatkowana?

Nieodpłatna umowa zlecenie nie generuje żadnego wynagrodzenia, więc zleceniodawca nie nalicza ani składek ZUS, ani podatku. Wyjątkiem pod względem oskładkowania jest nieodpłatna umowa zlecenie zawarta z tzw. osobą współpracującą, czyli:

 • żoną,
 • mężem,
 • dziećmi (własnymi, adoptowanymi lub z innego związku żony lub męża),
 • matką,
 • ojcem,
 • macochą,
 • Ojczymem.

Osoba współpracująca musi prowadzić z przedsiębiorcą wspólne gospodarstwo domowe. Nieodpłatna umowa zlecenie z osobą współpracującą zostaje nieopodatkowana.

Czy zleceniobiorca może otrzymać zwrot podatku z umowy zlecenia?

Tak, nadpłata podatku dochodowego może wystąpić, jeśli np. zleceniobiorca nie złoży oświadczenia o stosowaniu kwoty zmniejszającej podatek (100 zł, 150 zł lub 300 zł miesięcznie).

Udostępnij artykuł
Redakcja
main author
Katarzyna Kupczyk
Autor • Redaktor TribePerk
Anna Pietrkiewicz
Anna Pietrkiewicz
Recenzja • Specjalista ds. kadr i płac
TRIBEPERK: PROFESJONALNA OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA
My rozliczamy płace, Ty liczysz korzyści