Umowa o dzieło a podatek dochodowy – ile wynosi? Kto go oblicza i odprowadza?

avatar
Katarzyna Kupczyk
Autor • Redaktor TribePerk
5 min czytania
21.04.2023
Aktualizacja: 16.06.2023
Aktualne
post thumbnail
5 min czytania
21.04.2023
Aktualizacja: 16.06.2023
Aktualne

Podatek dochodowy od umowy o dzieło rozlicza się albo na zasadach ogólnych, albo według stawki ryczałtowej, co zależy od wartości dzieła. To tylko jeden z czynników, który wpływa na opodatkowanie umowy o dzieło. Sprawdź, co trzeba wziąć pod uwagę, rozliczając się z wykonawcą dzieła, także gdy jest Twoim pracownikiem lub innym przedsiębiorcą.

 1. Kto odprowadza i płaci podatek dochodowy od umowy o dzieło?
 2. Ile wynosi opodatkowanie umowy o dzieło?
  1. Ile wynosi podatek od umowy o dzieło o wartości do 200 zł brutto?
 3. Od czego zależy wysokość podatku od umowy o dzieło?
  1. O czym trzeba pamiętać, podpisując umowę o dzieło z własnym pracownikiem?
  2. Kiedy nalicza się kwotę zmniejszającą podatek od umowy o dzieło?
  3. Ile wynoszą koszty uzyskania przychodu w przypadku dzieła?
 4. Jak obliczyć podatek dochodowy od wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło?

Kto odprowadza i płaci podatek dochodowy od wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło?

Jeśli umowę o dzieło zawiera przedsiębiorca (zamawiający) i osoba, która nie jest przedsiębiorcą (wykonawca), to zamawiający nalicza i odprowadza podatek dochodowy do urzędu skarbowego. Podatek jest pokrywany przez wykonawcę.

Inaczej postępuje się w przypadku umów o dzieło, które są zawierane między firmami.

 1. Gdy wykonawca prowadzi np. jednoosobową działalność gospodarczą, a dzieło wchodzi w jej zakres opisany kodami PKD, musi złożyć oświadczenie zamawiającemu, który nie naliczy i nie odprowadzi podatku do urzędu skarbowego. Wykonawca wystawi fakturę i rozliczy przychód w ramach własnej działalności gospodarczej.
 2. Jeżeli dzieło realizowane w ramach umowy nie wpisuje się w zakres działalności gospodarczej wykonawcy, wynagrodzenie z umowy o dzieło rozlicza się jako przychód z działalności wykonywanej osobiście. Zamawiający nalicza i odprowadza podatek do urzędu skarbowego. W tym przypadku można zastosować 50% kosztów uzyskania przychodu, co pomniejszy podstawę opodatkowania.

Kolejny przypadek, który trzeba rozważyć, to zawarcie umowy o dzieło przez osoby fizyczne, które nie są przedsiębiorcami. W tej konfiguracji ani zamawiający, ani wykonawca nie odprowadzają podatku do urzędu skarbowego. Wykonawca będący podatnikiem rozlicza dochód z umowy o dzieło w zeznaniu rocznym i wtedy opłaca podatek.

👉 Dzięki outsourcingowi płac w TribePerk nie będziesz mieć wątpliwości, jak rozliczyć umowę o dzieło z własnym pracownikiem, studentem do 26. roku życia czy freelancerem. Ty i Twoi pracownicy zyskacie dostęp do platformy kadrowo-płacowej online, która automatyzuje naliczanie wynagrodzeń. Co ważne, zarówno listę płac, jak i rachunek do umowy o dzieło można wygenerować kilkoma kliknięciami.

Strony umowy o dziełoKto odprowadza podatek dochodowy do urzędu skarbowego?
Firma i osoba fizycznaZamawiający
Przedsiębiorcy, przy czym dzieło nie wchodzi w zakres działalności gospodarczej wykonawcyZamawiający
Przedsiębiorcy, przy czym dzieło wchodzi w zakres działalności gospodarczej wykonawcyWykonawca (przychód jest rozliczany jak inne przychody w działalności gospodarczej)
Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcamiWykonawca (rozlicza się z urzędem skarbowym, składając zeznanie roczne)

Jaki jest procent opodatkowania umowy o dzieło?

Co do zasady, umowa o dzieło jest opodatkowana na zasadach ogólnych. To oznacza, że obowiązuje I i II próg podatkowy.

Łączne dochody podatnika, które nie przekraczają 120 000 zł od początku roku kalendarzowego, są objęte 12% podatkiem. W miesiącu, w którym suma dochodów przekroczy 120 000 zł, płatnik musi naliczyć 12% od wynagrodzenia mieszczącego się w I progu podatkowym i 32% od nadwyżki, czyli kwoty ponad 120 000 zł. W kolejnych miesiącach nalicza się wyłącznie 32% podatku dochodowego.

Opodatkowanie umowy o dzieło do 200 zł brutto

Wyjątkiem jest zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 12%. Nalicza się go z tytułu umów o dzieło, których wartość nie przekracza 200 zł brutto. To oznacza, że nawet jeśli podatnik wpadł w II próg podatkowy, ale podpisał umowę o dzieło na 150 zł brutto, płatnik nie naliczy 32% podatku dochodowego, tylko 12%.

Limit 200 zł brutto dotyczy pojedynczych umów. Jeżeli firma zawrze co najmniej dwie umowy o dzieło z tym samym wykonawcą w ciągu miesiąca, ale obie na niskie kwoty, nie zsumują się. Co ważne, w tym rozliczeniu nie uwzględnia się ani kosztów uzyskania przychodu, ani kwoty zmniejszającej podatek.

Zamawiający nie zastosuje zryczałtowanego podatku, jeśli podpisał umowę o dzieło z własnym pracownikiem. Wtedy bierze pod uwagę stawkę 12% lub 32% w zależności od progu podatkowego.

Co wpływa na podatek dochodowy od umowy o dzieło?

Aby obliczyć podatek dochodowy do umowy o dzieło, musisz wziąć pod uwagę:

 1. czy zawierasz umowę o dzieło z własnym pracownikiem,
 2. oświadczenia zleceniobiorcy, które dotyczą np. kwoty zmniejszającej podatek,
 3. standardowe lub autorskie (podwyższone) koszty uzyskania przychodu,
 4. limit autorskich kosztów uzyskania przychodu w ciągu roku podatkowego (nie może przekroczyć 120 000 zł),
 5. wartość umowy o dzieło.

Skutki zawarcia umowy o dzieło z własnym pracownikiem

Jeśli pracodawca podpisze umowę o dzieło z osobą, którą zatrudnia na podstawie umowy o pracę, wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło będzie oskładkowane tak samo, jak wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę. Co ważne, przedsiębiorca nie musi zgłaszać takiej umowy na formularzu RUD do ZUS.

Kwota zmniejszająca podatek

Od 1 stycznia 2023 roku osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych mogą zgłaszać płatnikom, aby odliczali kwotę zmniejszającą podatek od zaliczek na podatek dochodowy.

Kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł. Aby obliczyć roczną kwotę zmniejszającą podatek, należy pomnożyć 30 000 zł razy stawkę obowiązującą w I progu podatkowym, czyli 12%. To da 3600 zł w skali roku i nie więcej niż 300 zł miesięcznie – niezależnie od liczby umów, które podpisał podatnik.

Jeśli zleceniobiorca ma podpisaną więcej niż jedną umowę – nie tylko cywilnoprawną – może zgłosić wybranym płatnikom, że chce, aby odliczali 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (150 zł) lub 1/36 kwoty zmniejszającej podatek (100 zł) od zaliczek na podatek. Suma tych odliczeń nie może przekroczyć 300 zł miesięcznie. W przeciwnym razie zeznanie roczne wykazałoby niedopłatę podatku dochodowego.

Kwoty zmniejszającej podatek nie odlicza się w przypadku umów o dzieło do 200 zł brutto.

Koszty uzyskania przychodu

Podstawowe koszty uzyskania przychodu wynoszą 20%, natomiast podwyższone – 50%. Nazywa się je autorskimi kosztami uzyskania przychodów, ponieważ mogą je stosować twórcy, którzy przenoszą prawa autorskie do dzieł na zleceniodawców, co uwzględnia się w umowach. Roczny limit 50% KUP wynosi 120 000 zł. Nie zalicza się do niego 20% KUP. Kiedy autorskie koszty przekraczają tę granicę, zleceniodawca oblicza podatek, nie uwzględniając żadnych kosztów uzyskania przychodów. Nie stosuje się ich również w przypadku umów o dzieło na 200 zł brutto.

👉 Pracownicze koszty uzyskania przychodu, które nalicza się w przypadku umów o pracę, są związane z miejscem zamieszkania pracownika.

Jak obliczyć podatek dochodowy od umowy o dzieło?

Przykłady w tabeli pokazują, jak zmienia się zaliczka na podatek dochodowy od umowy o dzieło w zależności od warunków umowy, statusu podatnika i oświadczeń, które złoży płatnikowi.

 1. Jeśli umowa o dzieło jest oskładkowana, oblicz składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez wykonawcę od podstawy wymiaru składek, czyli wynagrodzenia brutto z umowy.
 2. Odejmij sumę składek od wynagrodzenia brutto. Pomnóż uzyskany wynik razy 20% lub 50% w zależności od kosztów uzyskania przychodów.
 3. Podstawą opodatkowania jest wynagrodzenie brutto pomniejszone o ewentualne składki i koszty uzyskania przychodów. Tę kwotę mnożysz razy wartość opodatkowania – 12% lub 32%.
 4. Jeżeli wykonawca złożył oświadczenie o kwocie zmniejszającej podatek, odejmujesz ją od uzyskanego podatku.
 5. Zaokrągloną kwotę przelewasz do urzędu skarbowego, o ile jesteś płatnikiem.

👉 Zobacz, jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy z tytułu umowy o pracę.

Umowa o dzieło z 23-letnim studentemUmowa o dzieło z własnym pracownikiemUmowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich
Wynagrodzenie brutto5000 zł5000 zł5000 zł
Składki ZUSBrak5000 zł × 13,71% = 685,50 zł (należy odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez wykonawcę)Brak
Koszty uzyskania przychodu20% × 5000 zł = 1000 zł5000 zł – 685,50 zł = 4314,50 zł
4314,50 zł × 20% = 862,90 zł
50% × 5000 zł = 2500 zł
Kwota zmniejszająca podatek150 zł (wykonawca ma podpisaną umowę o dzieło z inną firmą, której złożył oświadczenie o stosowaniu 1/24 kwoty zmniejszającej podatek, czyli 150 zł)Brak (pracownik złożył oświadczenie o stosowaniu 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, czyli 300 zł, w przypadku umowy o pracę)100 zł (wykonawca ma podpisane umowy o dzieła z innymi zamawiającymi, którym złożył oświadczenie o stosowaniu 1/36 kwoty zmniejszającej podatek, czyli 100 zł)
Zwolnienie z podatku dochodowegoBrak (ulgi dla młodych nie stosuje się w przypadku umowy o dzieło)BrakBrak
Podatek dochodowy5000 zł – 1000 zł = 4000 zł
4000 zł × 12% = 480 zł
480 zł – 150 zł = 330 zł
5000 zł – 685,50 zł –862,90 zł = 3451,60 zł
3452 zł po zaokrągleniu
3452 zł × 12% = 414,24 zł
414 zł po zaokrągleniu (do odprowadzenia od urzędu skarbowego)
5000 zł – 2500 zł = 2500 zł
2500 zł × 12% = 300 zł
300 zł – 100 zł = 200 zł
Udostępnij artykuł
Redakcja
main author
Katarzyna Kupczyk
Autor • Redaktor TribePerk
TRIBEPERK: PROFESJONALNA OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA
My rozliczamy płace, Ty liczysz korzyści